Høringssvar fra Tinn kommune

Dato: 25.11.2019

Helse- og omsogsutvalget i TInn kommune gav slik uttale i møte 25.11.19

1. Helse- og omsorgsutvalget i Tinn kommune støtter, under forutsetning av at begge parter har behov for sykehjemsplass, departementets forslag om å forskriftsfeste samboergaranti i forskrift 12. november 2010 nr. 1426 om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) ved ny § 3 bokstav i) for sykehjemsplass

2. Helse- og omsorgsutvalget i Tinn kommune støtter departementets forslag om å forskriftsfeste samboergaranti i forskrift 12. november 2010 nr. 1426 om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) ved ny § 3 bokstav i) for omsorgsbolig