Høringssvar fra Folkehelseinstituttet

Dato: 29.11.2019

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 26. august på høring «Endringer i forskrift om en verdig eldreomsorg – samboergaranti.

Folkehelseinstituttet vil gjerne kommentere følgende:

Den endring som foreslås tar utgangspunkt i et punkt i Granavolden-plattformen og tar utgangspunkt i en politisk føring som skal inkluderes i forskrift om verdig eldreomsorg. En slik føring er basert på verdivalg og ønsket om å «sikre at par som ønsker det, skal kunne bo sammen på sykehjem eller i omsorgsbolig». Tilbudet innebærer, slik vi forstår høringsnotatet, at friske partnere til personer som har sykehjemsplass eller omsorgsbolig skal tilbys å få bo sammen med dem. Det gjelder altså ikke bare for situasjoner hvor begge er innvilget sykehjemsplass eller omsorgsbolig.

Det er både grunner som taler for og grunner som taler mot å innføre en slik ny rettighet i forskriften. Høringsnotatet drøfter flere. Det er bra at kommunenes tjenestetilbud skal «innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel». Innføring av en samboergaranti kan ha mange praktiske og økonomiske konsekvenser og dette vil være ulikt i alle kommuner. I notatet kommer det fram at man har lite kunnskap om det reelle behovet for en ny samboerordning – og om hvilke fysiske og økonomiske og administrative behov en slik ordning vil medføre.

Vi vil peke på følgende:

· Anbefalinger om endringer av en slik art som samboergaranti er bør være kunnskapsbaserte

· Dersom slike nye endringer og rettigheter innføres er det en god mulighet for å evaluere og generere ny kunnskap

Vi savner føringer om at det systematisk skal dokumenteres med følgeforskning hvilke erfaringer kommunene og ikke minst brukerne av ny ordning gjør seg. Her bør det legges til rette for robust forskning som kan generere ny kunnskap om både fordeler og ulemper med ordningen.

Når en ny ordning, som denne, innføres og som vi på forhånd ikke vet effekten av, kan man randomisere kommuner og først prøve ut ordningen i halvparten av dem. Dette bør gjøres før forskriften innføres.