Høringssvar fra Telemark fylkeskommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Dato: 26.11.2019

Telemark fylkeskommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne behandlet høringsnotatet i sitt møte 20.11.2019, og vedtok følgende uttale:

" Uttale

Fylkeskommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne er positive til endringen i §3, ny bokstav i ) At par som ønsker det skal kunne bu saman.

Rådet ser imidlertid etiske, økonomiske og praktiske utfordringer ved endringen, eksempelvis dersom pleietrengende faller bort.

Skal en slik garanti gjennomføres må kommunen tilføres tilstrekkelige økonomiske midler.

Dagens ordning med egenandel opprettholdes for begge ektefeller/ samboere".