Høringssvar fra Karmøy kommune

Dato: 12.11.2019

SVAR - HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I FORSKRIFT OM EN VERDIG ELDREOMSORG - SAMBOERGARANTI

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev av 26.08.2019 vedrørende ovennevnte.

Karmøy kommune støtter intensjonen bak forslaget. Vi mener imidlertid at forslaget bør utredes nærmere i forhold til økonomiske og administrative konsekvenser for kommunene. Vi vurderer det slik at en samboergaranti vil bli svært vanskelig, kanskje umulig, for kommunen å håndtere nå - både økonomisk og rent praktisk.

Karmøy kommune vil bemerke følgende:

- Lite kunnskaper om effekten av endringen: Slik vi forstår av høringsnotatet er det få kommuner som har en slik garanti, og vi kjenner heller ikke til evalueringer. I høringsnotatet vises det blant annet til at kommuner med samboergaranti har få søknader. Vi vet lite om hvilke kommuner dette gjelder og hvor mange sykehjemsplasser disse har i forhold til behovet for plasser, dvs. om de har ventelister. Vi vet også lite om hvordan plassene er utformet, lokalisert og organisert (f. eks. om de er samlokalisert med hjemmetjenesten). Departementet legger til grunn at det er så få som vil etterspørre samboergarantien at det ikke vil påvirke kommunens behov for bygningsmessig kapasitet. Vi stiller spørsmål ved om dette er godt nok kartlagt til å kunne trekke konklusjoner nå.

- Økonomiske og administrative konsekvenser: Høringsnotatet gir ikke noe grunnlag til å vurdere hvordan etterspørselen vil være i en kommune som vår og hvordan vi i praksis vil kunne klare å organisere dette. Situasjonen i Karmøy kommune er allerede svært krevende:

o Vi har store utfordringer med overliggere på sykehuset.

o Vi har knapphet på sykehjemsplasser og har derfor planer om utbygging av 100 nye plasser i løpet av de neste årene. Det er svært utfordrende å finne rom til dette både når det gjelder investering og drift. Vi ser ikke for oss at vi kan legge opp til utvidelse av rom eller øke bemanningen ut over normal bemanning for disse plassene.

o Omsorgssektoren krever en stadig større del av kommunens driftsbudsjett. Vi har store utfordringer knyttet til økte behov, og dette medfører at vi nå er i en omstilling og må gjøre større innsparingstiltak.

o Vi vil også få utfordringer med å rekruttere fagpersonell til helse- og omsorgssektoren.

Det vil være ekstra krevende å ivareta økte krav i den utfordrende perioden omsorgssektoren og kommunen som helhet befinner seg i nå.

- Kommunalt selvstyre: Den kommunale friheten har de siste årene stadig blitt skrenket inn av økt rettighetsfesting. I sum øker utfordringen med å håndtere rettighetene for kommunene og det lokaldemokratiske spillerommet reduseres kraftig. Kommunene bør fortsatt ha frihet til selv å vurdere om de ønsker og har mulighet til å ta inn bestemmelser om samboergaranti i sine lokale forskrifter.

Vedlegg