Høringssvar fra Stavanger kommune

Dato: 29.11.2019

Høringsuttalelse - Forslag om endringer i forskrift om en verdig eldreomsorg - samboergaranti

Viser til brev av 26. august i år om høring på forslag om å forskriftsfeste samboergaranti.

Etter behandling i Formannskapet nye Stavanger 28. november, sender Stavanger kommune følgende høringsuttalelse:

Stavanger kommune støtter regjeringens forslag om å forskriftsfeste en samboergaranti, men har følgende bemerkninger:

Ektefeller, samboere eller registrerte partnere skal prioriteres til plass i samme sykehjem, dersom de begge ønsker det og begge oppfyller vilkårene for langtidsopphold.

I de tilfellene der bare den ene parten oppfyller vilkårene, bør det vurderes en tidsbegrensning på partnerens opphold dersom det gjelder sykehjem. Det er ikke ønskelig at friske eldre flytter inn i sykehjemmet med faren det medfører for institusjonalisering og avhengighet av hjelp.

For kommuner som har ventelister på plass i sykehjem og stort press på denne tjenesten, vil det være vanskelig å finne det forsvarlig å innfri samboergarantien dersom partneren skal disponere et rom i sykehjemmet uten å ha behov for heldøgnsopphold.

En samboergaranti på ubestemt tid er mer tilpasset opphold i omsorgsbolig/bofellesskap enn i sykehjem. Stavanger kommune mener at omsorgsboligene er bedre egnet for at par kan bo sammen. De er som hovedregel større enn sykehjemsrommene, og i en omsorgsbolig kan beboerne i større grad leve sitt eget liv uavhengig av de andre som bor i bofellesskapet. Tjenestemottakere som bor i en omsorgsbolig har et ordinært leieforhold med husleie og betaler selv for mat og andre utgifter i dagliglivet.

Det er avgjørende at samboergarantien ikke skaper press eller forventinger til noen av partene om at partneren følger inn i sykehjemmet eller omsorgsboligen.