Høringssvar fra Norsk ReiselivsForum

HØRINGSSVAR

Dato: 19.11.2018

Svartype: Uten merknad

VEDRØRENDE FORSLAG TIL ENDRINGER I PAKKEREISELOVEN OG ANGRERETTSLOVEN

 

Norsk ReiselivsForum (Pakkereisenemnda) viser til høringsforslag datert 16. oktober 2018, med frist for høringsinstansenes synspunkter til å fremmes innen 11. desember 2018.

 

For ordens skyld vil vi nevne at postadressen til Norsk ReiselivsForum i listen over høringsinstanser er feil. Vår adresse er Øvre Slottsgate 18-20, 0157 Oslo. Vår e-postadresse er post@reiselivsforum.no

 

Høringsforslaget omhandler angrerett på pakkereiser som er kjøpt utenom faste forretningslokaler og videreføring av reisegaranti for transportdelen av en pakkereise, jf. Stortingets anmodningsvedtak av 6. juni 2018.

 

Angrerett på avtaler om pakkereiser

Norsk ReiselivsForum kommenterte allerede i høring datert 30. juni 2017, knyttet til forslag til gjennomføring av nytt pakkereisedirektiv, at man på bakgrunn av Pakkereisenemdas erfaringer burde vurdere å innføre en regel om angrerett på området.

 

Norsk ReiselivsForum støtter opp om Barne- og likestillingsdepartementets forslag om angrerett på avtaler om pakkereiser, slik det er beskrevet i det nye høringsforslaget.

 

Dette bør også gjelde kun transportdelen av en pakkereise, med henvisning til konsekvens i regelverket, selv om dette nok ikke gjelder mange avtaler inngått utenom den næringsdrivendes faste forretningslokaler.  

 

Reisegaranti for transportdelen av en pakkereise

Departementet foreslår å gjenopprette rettstilstanden for transport som inngår i en pakkereise, fra før den nye pakkereiseloven trådte i kraft den 1. juli 2018. 

 

Departementet foreslår plikt til å stille reisegaranti for transportdelen av en pakkereise og fremhever at en klage på transportdelen av en pakkereise bør behandles av samme nemnd som behandler klagen på hele pakkereisen.

 

Norsk ReiselivsForum støtter opp om denne vurderingen. Dersom kravet skal deles opp og må behandles i to forskjellige nemnder, oppstår det praktiske utfordringer i tillegg til økt ressursbruk. Det er en stor fordel om en klage på transportdelen av en pakkereise kan behandles av samme nemnd som behandler pakkereisen.

 

Konklusjon

Norsk ReiselivsForum støtter Barne- og likestillingsdepartementets forslag til endringer i pakkereiseloven slik det er beskrevet i høringsnotatet.