Høringssvar fra Abelia - Forum for Friskoler

Dato: 21.08.2020

Forum for Friskoler organiserer 45 skoler på grunn- og videregående nivå med over 9000 elever. Av disse er 24 internasjonale skoler. I tillegg organiserer vi de videregående skolene til Akademiet, Heltberg og Metis.

Forum for Friskoler har forståelse for at det av hensyn til smittevern er nødvendig å endre dokumentasjons­kravene i reglene om fraværsgrensen. Vi gir vår tilslutning til forslag til § 14 Midlertidig unntak fra reglene om fraværsgrensen og reglene om føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis for elever på Vg4 påbygging. Med forbehold om et par endringer støtter vi de øvrige forslagene til forskriftsendringer i reglene om fraværsgrensen og fraværsføring.

Til § 13

Det må føyes til at fraværet heller ikke skal føres på vitnemålet eller kompetansebevis.

Vi støtter at fravær av smittevernhensyn ikke skal telle på fraværsgrensen. Men det blir urimelig dersom denne type fravær føres på vitnemålet. Utgangspunktet er at elever med milde symptomer som normalt ville gått på skolen, blir pålagt av smittevernveilederen å være hjemme. Det er altså staten, gjennom smittevernveilederen, som påfører eleven fravær. Tilsvarende gjelder for elever som av ulike årsaker blir pålagt å sitte i karantene. En uønsket konsekvens kan bli at f.eks. elever på yrkesfag, der lavt fravær er viktig for å få læreplass, vil gå på skolen allikevel. Dette for å unngå å få fravær påført vitnemålet.

Skolene har i løpet av våren god erfaring med å tilby opplæring til elever som ikke er til stede på skolen. Elever som har milde symptomer og/eller er satt i karantene burde således ha god anledning til følge undervisningen digitalt.

Friskoler og 20-dagers regelen

For friskolene er det spesielt viktig at samme bortfall av dokumentasjonskrav også må gjelde den såkalte 20-dagersregelen for beregning av tilskudd til friskolen, jf. økonomiforskrift til friskoleloven § 4-2 og § 4-4. Dette må tilføyes i forskriftsteksten i § 13.

Forrige gang den midlertidige forskriften fastsatte at dokumentasjonskravet ikke gjaldt korona-relatert fravær, opplyste departementet i etterkant at samme endring også gjaldt 20-dagersregelen ved beregning av tilskudd til friskoler. Det er viktig at dette tas inn i forskriften denne gang slik at det som faktisk skal gjelde, blir inkludert i forskriften slik at dette blir klart for alle parter.