Høringssvar fra Landsorganisasjonen i Norge

Dato: 20.08.2020

Att: Kunnskapsdepartementet

Oslo, 20.08.2020

Vår ref. 20/1995-1/BEST

Deres ref.

Høring - Forslag om midlertidige dokumentasjonskrav i reglene om fraværsgrensen

LO viser til nevnte høring og støtter de foreslåtte endringene.

Med vennlig hilsen

LO Norge

Trude Tinnlund

LO-Sekretær

(sign.)

Benedikte Sterner

(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur.