Høringssvar fra Rogaland fylkeskommune

Dato: 21.08.2020

Høringssvar fra Rogaland fylkeskommune

1) Forslaget om at fravær grunnet fag- og svenneprøve for elever som tar Vg4 påbygg skal gjelde som dokumentert fravær. Vi mener at elevene uforskyldt har kommet i denne situasjonen og at det ikke skal føres fravær. Det vil si at fraværet hverken skal telle på fraværsgrensen eller belaste 10-dagersrammen for stryking av fravær på vitnemål/kompetansebevis.

2) Til forslaget om at helsegrunnet fravær skal kunne dokumenteres med egenmelding/foresatt-melding har vi følgende kommentarer som munner ut i et endringsforslag:

I høringsnotatet står det under «Gjeldende rett»:

«For at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemålet eller på kompetansebeviset, må eleven legge fram legeerklæring.2

Men i Forskrift til opplæringslova § 45, sjette ledd står det:

«For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet eller på kompetansebeviset, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag.»

Gjeldende rett er altså ikke at gyldig dokumentasjon av helsegrunnet fraværet fører til at fraværet «ikke skal føres på vitnemålet eller kompetansebeviset». For dokumentert helsegrunnet fravær (med unntak for kronisk sykdom) vil fraværets første tre dager komme på vitnemålet og de påfølgende dager belastes 10-dagersrammen for mulig fratrekk på vitnemålet/kompetansebeviset.

Elever som skolen gir organisert studiearbeid vil imidlertid etter gjeldende rett ikke få registrert fravær hverken på fraværsgrensen eller på vitnemål/kompetansebevis. Det vil derfor her kunne bli en utilsiktet og tilfeldig eller ressursbasert forskjellsbehandling som vil være uheldig i seg selv. Tilfeldig forskjellsbehandling vil dessuten virke negativt inn på lojaliteten til smittevernsregimet.

Departementets forslag til midlertidig forskriftsendring:

Kravet til å dokumentere fravær etter reglene om fraværsgrensen i forskrift til opplæringslova § 3-9 og reglene om føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i § 3-38 fjerde og femte ledd og § 3-45 femte og sjette ledd gjelder ikke for fravær av helsegrunner. Eleven må likevel ved fravær av helsegrunner legge fram bekreftelse fra en forelder. Myndige elever kan legge fram egenmelding.

Endringsforslag (= tilføyd setning, her i kursiv):

Kravet til å dokumentere fravær etter reglene om fraværsgrensen i forskrift til opplæringslova § 3-9 og reglene om føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i § 3-38 fjerde og femte ledd og § 3-45 femte og sjette ledd gjelder ikke for fravær av helsegrunner. Fravær av helsegrunner skal ikke telle på fraværsgrensen og ikke føres på vitnemål og kompetansebevis. Eleven må likevel ved fravær av helsegrunner legge fram bekreftelse fra en forelder. Myndige elever kan legge fram egenmelding.

Begrunnelse for endringsforslaget:

Elever som holder seg hjemme fra skolen på grunn av milde symptomer eller mistanke om koronasmitte, gjør dette for å skåne samfunnet for smittespredning. Disse bør ikke behandles dårligere med hensyn til fraværsføring enn elever som er i karantene eller i risikogrupper og får organisert studiearbeid hjemme (slik skolene plikter å legge til rette for, jf. høringsnotatet). Sistnevnte får ikke fravær, mens førstnevnte får fravær på vitnemålet for de tre første dagene og videre et fravær som må inngå i 10-dagersrammen for fratrekk av fravær på vitnemålet.

Det bør heller ikke være slik at elever med milde symptomer som skolen ikke greier å lage organisert studiearbeid for, skal få fravær på vitnemålet, mens de andre slipper å få fravær. Ressursmessige forhold både på elevsiden og skolesiden kan på tilfeldig vis være årsak til at for at det her blir et A- og et B-lag.

Vennlig hilsen

Johs Ringås

seniorrådgiver

Rogaland fylkeskommune

Opplæringsavdelingen, seksjon for opplæring i skole

tlf 51 51 67 72 mob 922 49 312

johannes.ringaas@rogfk.no