Høringssvar fra KS

Dato: 21.08.2020

Høringssvar forslag om midlertidige dokumentasjonskrav i reglene om fraværsgrensen

KS viser til høring av 19.8.2020 med deres ref. 20/4086, med høringsfrist 21.8.2020. Høringen omfatter to endringer i midlertidig forskrift 26. mai 2020 nr. 1061 om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19

  • Departementet foreslår midlertidige regler om at dokumentasjonskravet for fravær av helsegrunner ikke gjelder frem til 1. november 2020.
  • Departementet foreslår at de elevene som gjennomfører utsatte fag- eller svenneprøver fra vårens Vg3, parallelt med at de har startet på Vg4 påbygging, får sitt fravær ansett som dokumentert.

Forslag 1: Midlertidige unntak fra dokumentasjonskravet for fravær av helsegrunner

Kommentarer til forslaget: I oppstarten av skoleåret har vi merket oss at det er en del uro knyttet til nødvendige regler for smittevern og dokumentasjon av fravær.

KS har innhentet innspill fra fylkeskommunene, og det er bred enighet om at det er nødvendig å gjeninnføre en midlertidig dispensasjon fra dokumentasjonskravet (fraværsgrensen), knyttet til helserelatert fravær. Mulighet for egenmelding er derfor en ønsket endring.

Med dagens anbefalinger om å holde seg hjemme hvis man for eksempel er litt snufsete er KS opptatt av at det fortsatt må være rom for å gjøre avtaler med elever om å gjøre skolearbeid hjemmefra dersom de er friske nok til dette.

Høringssvar: Forslaget støttes

Forslag 2: Unntaksregler for elever på Vg4 påbygging som skal gjennomføre utsatte fag- og svenneprøver

Kommentarer til forslaget: Elever som høsten 2020 har startet på Vg4 påbygging til generell studiekompetanse og som parallelt gjennomfører utsatt fag- og svenneprøve, vil normalt få fravær etter reglene om fraværsgrensen ved prøveavleggelse.

KS er enig i at slik fravær må ansees som dokumentert fravær. KS er også enig i at dette fraværet skal unntas føring på vitnemål og kompetansebevis.

Høringssvar: Forslaget støttes.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommentarer til vurderingen: KS vil påpeke at det å tilby undervisning BÅDE i klasserom og digitalt kan bety økte kostnader for fylkeskommunene, særlig i form av økt arbeid for lærere.

KS vil også understreke at elever som er borte fra undervisningen over lengre tid for å få avholdt fag- eller svenneprøve, vil måtte ta igjen tapt opplæring. Departementet viser i høringsnotatet til at de fleste fagprøvene varer mellom to og seks dager, mens et fåtall fagprøver vil vare lenger, f.eks. opp mot 33 dager for fagprøven i heismontørfaget. Det vil kunne utgjøre en kostnad for fylkeskommunene å bidra til at disse elevene får «tatt igjen» tapt undervisning.

Høringssvar: Med bakgrunn i kommentaren over stiller KS seg tvilende til departementets konklusjon om at dette ikke har vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser for fylkeskommunene.

Det kan ligge ukjente kostnader der fylkeskommunene tilbyr både klasseromsundervisning og digital undervisning. Det vil også være kostnader knyttet til at elever som har gyldig fravær for fagprøve trenger ekstra oppfølging for å ta igjen tapt undervisning.

Til slutt vil KS henstille om at hvis vi fortsatt opplever en uavklart smittesituasjon i oktober, bør en vurdering av forlengelse av de midlertidige reglene avklares så tidlig som mulig. Det er ønskelig med forutsigbarhet og trygghet rundt fraværsproblematikken, både for skoleeier, lærere og elver.

Med vennlig hilsen

Helge Eide, Områdedirektør Interessepolitikk

Kristin Holm Jensen, Avdelingsdirektør Kultur og utdanning

Høringssvaret lastes også opp som vedlegg.

Vedlegg