Høringssvar fra Metis videregående

Dato: 21.08.2020

Hei!

Sender inn svar, selv om jeg ikke er høringsinstans. Forum for friskoler som vi tilhører er av en eller annen grunn ikke med blant høringsinstansene.

Regjeringen la i går ut høringsforslag til midlertidige dokumentasjonskrav i reglene om fraværsgrensen m.m https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--forslag-om-midlertidige-dokumentasjonskrav-i-reglene-om-fravarsgrensen/id2724943/

Slik jeg leser forslaget til forskriftstekst, skal altså elevene har fravær på vitnemålet for fravær av smittevernhensyn, men det skal ikke telle på fraværsgrensen. Dette synes jeg er helt galt. En elev med milde symptomer som normalt ville gått på skolen, blir pålagt av smittevernveilederen å være hjemme med påfølgende fravær på vitnemålet. Det er altså staten, gjennom smittevernveilederen, som påfører eleven fravær. Elever på yrkesfag der lavt fravær er viktig for å få læreplass, vil sannsynligvis gå på skolen, selv om de ikke burde, for å unngå fravær på vitnemålet.

Hva med elever som er satt i karantene? Fravær på grunn av karantene vil i stor grad være force majeur fravær. Skal det også telle på vitnemålet?

Etter min mening bør elever som følger opplæringen hjemmefra for COVID-19 retningslinjer IKKE ha fravær. Det er hjemmel i dagens forskrift at «Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjeremål etter avtale med faglæraren eller rektor, skal ikkje reknast som fråvær», men hvis det ikke legges føringer for dette vil praksis bli svært ulik fra skole til skole og fylke til fylke.

Med vennlig hilsen

Johs Totland

Rektor

Metis videregående

Mobil: 982 33 043

Lars Hilles gate 17 B, 5008 Bergen

Tlf: 09 321/55 32 68 00 | metis.no