Høringssvar fra Kristne Friskolers Forbund

Dato: 21.08.2020

Kristne Friskolers Forbund (KFF) er glad for at friskoler denne gangen er tatt med i forskriftsteksten.

KFF organiserer 79 grunnskoler, 36 videregående skoler og 20 skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kap. 4. Noen av de sistnevnte og flertallet av de videregående skolene driver internat. Disse utgjør flertallet av internatskoler på videregående nivå i landet.

Vi er enige i forslaget til § 14 Midlertidig unntak fra reglene om fraværsgrensen og reglene om føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis for elever på Vg4 påbygging.

Vi er også enige i forslaget om å endre kravet om å dokumentere fravær etter reglene om fraværsgrensen i forskrift til friskoleloven § 3-9 og reglene om føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i § 3-38 fjerde og femte ledd og § 3-44 femte og sjette ledd. Forslaget om at kun foreldre kan bekrefte fraværet, blir imidlertid for snevert. Elever kan bo i fosterhjem e.l., og elever i videregående opplæring bor noen ganger på skoleinternat eller tilsvarende langt borte fra foreldre. I slike situasjoner må andre kunne bekrefte fraværet.

Det viktigste for friskolene er imidlertid at samme bortfall av dokumentasjonskrav også må gjelde den såkalte 20-dagersregelen for beregning av tilskudd til friskolen, jf. økonomiforskrift til friskoleloven § 4-2 og § 4-4. Dette må tilføyes i forskriftsteksten i § 13.

Forrige gang den midlertidige forskriften fastsatte at dokumentasjonskravet ikke gjaldt korona-relatert fravær, opplyste departementet i etterkant at samme endring også gjaldt 20-dagersregelen ved beregning av tilskudd til friskoler. Det er viktig at dette tas inn i forskriften denne gang slik at det som faktisk skal gjelde, blir inkludert i forskriften slik at dette blir klart for alle parter.

I tillegg har vi en kommentar til overskriften «Skoleeiers plikt til å gi alternativ opplæring» på side 5 i høringsnotatet. Det framgår av sammenhengen at det som faktisk menes, er at kommunen/fylkeskommunen har en generell plikt til å gi alternativ opplæring hjemme ved langvarig sykdom, jf. rundskriv Udir 6-2014 hvor det bl.a heter:

Når eleven har langvarig fravær på grunn av sykdom, kan kommunen/fylkeskommunen ha plikt til å gi opplæring et annet sted enn på skolen, for eksempel i elevens hjem. Opplæringsloven har ingen egen bestemmelse om opplæring i hjemmet ved sykdom, men det følger av forarbeidene til loven at kommunen eller fylkeskommunen kan være forpliktet til å gi opplæring andre steder enn i skole.

Det er ikke noe som tilsier at en friskole har plikt til å gi opplæring både i skolelokalene til de fleste elevene og samtidig til hver elev som er hjemme. Dette bør presiseres i veiledningene som gis ut. (Dersom alle elevene ikke får møte i skolelokalene, har vi forståelse for at friskolen har plikt til å undervise elevene der de er, men det er en annen situasjon.)

KFF foreslår at § 13 får følgende ordlyd (vår endring er uthevet og satt i kursiv):

Kravet til å dokumentere fravær etter reglene om fraværsgrensen i forskrift til opplæringslova § 3-9 og reglene om føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i § 3-38 fjerde og femte ledd og § 3-45 femte og sjette ledd gjelder ikke for fravær av helsegrunner. Eleven må likevel ved fravær av helsegrunner legge fram bekreftelse fra en forelder eller foresatt. Myndige elever kan legge fram egenmelding, og en myndig person som til daglig har ansvar for elevens boforhold, kan bekrefte elevens fravær i foreldrenes sted dersom eleven bor i internat eller tilsvarende.

Reglene i første ledd gjelder tilsvarende for dokumentasjonskravene i forskrift til friskolelova § 3-9, § 3-38 fjerde og femte ledd og § 3-44 femte og sjette ledd og dokumentasjonskravene i økonomiforskrift til friskoleloven § 4-2 og § 4-4.

Reglene i denne paragrafen gjelder til 1. november 2020.