Høringssvar fra Fylkesmannen i Aust-og Vest-Agder

Endring i rettshjelploven

Dato: 30.06.2016

Svartype: Med merknad

Vi har følgende kommentar/spørsmål:

  1. Pkt 4 – Dispensasjon fra inntektsgrensen. Når det gjelder pkt. 2 og 3 ser jeg  behovet for å søke i forkant.
  2.  
  3. Det er listet opp 3 tilfeller der dette kan være aktuelt  Jeg tenker at adv. selv burde gis myndighet til å innvilge i de sakene som faller inn under pkt 1. Personer med forsørgelsesbyrde for barn: uavhengig av antall timer fritt rettsråd – innenfor 20.000 kroner over inntektsgrensene. Ser for meg at vi vil få relativ mange søknader her.
  4. Forslag til endringer i loven - § 11 når saken gjelder rett til felles bolig som partene eier og søkeren har foreldreansvar for barn under 18 år. Litt uklart for meg hva som menes?  Gjelder det begge foreldrene uansett hvor barnet skal bo – begge foreldrene har del i foreldreansvaret. Gjelder det også dem som har del i eller har foreldreansvar fra et tidligere forhold – burde det heller stått felles barn (felles bolig/felles barn)????