Høringssvar fra Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Høringsuttalelse fra fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker.

Dato: 01.07.2016

Svartype: Med merknad

Til høringsnotatets pkt 2: Endring av reglene om egenandel ved fri sakførsel i behovsprøvde saker

Fylkesnemndene har ikke særlige kommentarer til forslaget om å heve taket for egenandel ved fri sakførsel i behovsprøvde saker, ut over å påpeke at en bør være varsom med å begrense muligheten for rettslige prosesser i saker som berører barn og deres rett til forsvarlig omsorg og god kontakt med begge foreldre. I saker om foreldreansvar, bosted og samvær bør et ønske om reduksjon i rettslige prosesser, også gi seg utslag i en bedret tilgang på gode meklingsordninger utenfor rettsapparatet. Innenfor disse sakstypene er det naturlig at familiekontorene og familiemeklerne får en mer fremtredende plass.

 

Til høringsnotatets pkt 3: Endring av reglene om fritt rettsråd og fri sakførsel i saker som gjelder felleseieskifte mellom ektefeller og økonomisk oppgjør mellom samboere og reduksjon av stykkprisen i slike saker.

Fylkesnemndene finner grunn til å påpeke at barns omsorgs- og oppvekstsituasjon er særlig utsatt i sårbare faser for foreldrene. Samlivsbrudd, økonomisk oppgjør og spørsmål om bosted og samvær for barn, er eksempler på slike sårbare faser hvor foreldre opplever stor økonomisk, følelsesmessig og sosial utrygghet. Denne opplevelsen av konflikt og utrygghet kan ikke isoleres fra foreldrenes øvrige livssituasjon. I slike faser av livet står barnas behov i stor fare for å komme i bakgrunnen, også ved samlivsbrudd som ikke fører til barnefordelingssak.

Reglene knyttet til økonomisk oppgjør etter samliv kan være komplekse, og den faktiske situasjonen er ofte uoversiktlig. Kildene til konflikt er mange. Fylkesnemndene ser ikke sjelden i saker etter barnevernloven, at det samtidig har pågått eller pågår konfliktfylte tvister, både om økonomi og om tid med og ansvar for barn.

Som påpekt av departementet er det av stor betydning å få avgjort disse sakene med robuste og varige løsninger, fortest mulig og på lavest mulig nivå. Det er grunn til å tro at mange av disse sakene både kan og bør finne sin løsning utenfor rettsapparatet.

Fylkesnemndene har forståelse for forslaget om å fjerne saker om felleseieskifte og økonomisk oppgjør mellom samboere som prioritert sak på fri sakførsel-stadiet. Dette er et viktig insitament til å arbeide for minnelige løsninger utenfor rettsapparatet.

Fylkesnemndene er uenig i at man samtidig foretar en begrensning i retten til fritt rettsråd til kun å omfatte rett til felles bolig, og er følgelig også uenig i forlaget om derpå følgende reduksjon i stykkprisen. Kompleksitet og uenighet ved økonomiske oppgjør etter samliv kan omfatte en rekke andre spørsmål enn bolig. Formålet om å bidra til best mulige løsninger utenfor rettsapparatet, tilsier at man fokuserer på å støtte foreldrene på dette stadiet av konflikten, blant annet i form av juridisk bistand. I alle fall må man ikke redusere retten til bistand.

Som nevnt er regelverket knyttet til økonomisk oppgjør etter samliv komplisert. Ofte henger ulike forhold sammen med hverandre. Dersom retten til bolig isoleres fra andre spørsmål i det økonomiske oppgjøret, vil situasjonen kunne bli enda mer fragmentert og uoversiktlig for foreldrene. Det overordnede målet om å etablere robuste og varige overenskomster mellom foreldrene, må føre til at retten til juridisk bistand på dette stadiet er tilstrekkelig helhetlig og solid.

Fylkesnemndenes syn er at retten til fritt rettsråd og stykkprissatser på dette området i saker som berører foreldre med barn, bør opprettholdes uendret.