Forsiden

Høringssvar fra Jussformidlingen

Dato: 23.06.2016

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse – forslag til endring i rettshjelploven, rettshjelpforskriften og stykkprisforskriften

Vi viser til høringsbrev datert 25.05.16 hvor det bes om høringsinstansenes syn på de foreslåtte endringene i rettshjelploven, rettshjelpforskriften og stykkprisforskriften.

Jussformidlingen stiller seg i hovedsak positiv til de foreslåtte endringene. Vi vil imidlertid komme med noen bemerkninger til enkelte av punktene.

  1. Endring av reglene om egenandel ved fri sakførsel i behovsprøvde saker

Etter gjeldende rett utgjør egenandelen for fri sakførsel 25 prosent av utgiftene, oppad begrenset til fem ganger gjeldende salærsats. Per dags dato utgjør dette kr 4 975. Departementet foreslår i sitt høringsbrev å heve dette taket. Jussformidlingen anerkjenner gevinsten ved å løse tvister utenfor domstolene, samt utgiftene samfunnet påføres ved domstolsbehandling. Jussformidlingen stiller seg imidlertid negativ til å heve taket til åtte ganger gjeldende salærsats i alle saker. Åtte ganger gjeldende salærsats utgjør per dags dato kr 7 960. For mange vil dette medføre et stort innhugg i en allerede anstrengt økonomi, noe som vil kunne bidra til at de svakeste gruppene i samfunnet i praksis blir avskåret fra å ta sin sak for retten. Jussformidlingen er derfor av den oppfatning at taket kun bør heves til seks ganger gjeldende salærsats, som per i dag utgjør kr 5 970.

Jussformidlingen anerkjenner likevel departementets poeng om at foreldretvister som går til doms, ofte medfører en stor påkjenning for de involverte barna. Dette, snarere enn det prosessøkonomiske incentiv, bør begrunne en differensiering av slike saker. Hensynet til barnets beste skal gjennomgående tillegges vekt etter norsk rett, og Jussformidlingen er følgelig av den oppfatning at taket på egenandelen i slike saker kan heves til åtte ganger gjeldende salærsats.

  1. Endring av reglene om fritt rettsråd og fri sakførsel i saker som gjelder felleseieskifte mellom ektefeller og økonomisk oppgjør mellom samboere

Jussformidlingen stiller seg positiv til departementets forslag om å begrense retten til fri rettshjelp i saker som knytter seg til konflikter mellom privatpersoner som ikke blir enige om fordelingen av sine eiendeler. Dette fordrer imidlertid at det differensieres mellom saker der partene har barn under 18 år, og tvisten gjelder felles bolig. Slik departementet selv påpeker, vil slike saker være av stor personlig og velferdsmessig betydning for de involverte parter.

Jussformidlingen stiller seg imidlertid kritisk til departementets forslag om å fjerne denne sakstypen som prioritert sak på stadiet for fri sakførsel. Nettopp på grunn av betydningen slike saker vil ha for de involverte, og spesielt barn, bør det differensieres også her. Jussformidlingen er følgelig av den oppfatning at saker som gjelder fordeling av felles bolig der partene har barn under 18 år, ikke skal fjernes fra prioriteringslisten.

  1. Endring i RS G.12/2005 om fri rettshjelp og oppmyking av dispensasjonspraksis

Jussformidlingen stiller seg svært positiv til at dispensasjonsadgangen til fri rettshjelp utvides, og slutter oss til departementets forslag til gjennomføringen av dette.

Vedlegg