Høringssvar fra Sørum kommune

Høringssvar - Forslag til endringer i matrikkelforskriften

Dato: 20.05.2015

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse til endring i matrikkelforskrift

2) Tilpasninger i matrikkelforskriften til ny jordskiftelov

Kommunikasjon med jordskifteretten fungerer fint slik ordningen er pr i dag. Foreslåtte endringer gjør ikke kommunikasjonen vanskeligere.

Vi har ikke hatt tilfeller hvor jordskifteverket har sendt mangelfull grunnlag for matrikkelføring men ser at det kan være et potensiale for avvik etter at rettsboken er signert. Presisering av rettsbokens innhold i forhold til kravene for dokumentasjon ved matrikkelføring er bra.

Åpning for å la kartverket føre matrikkelen for kommuner med kapasitetsproblemer virker som en god løsning. Dette vil samtidig utløse et behov for tydeliggjøring av sakstyper som kan bli ført, hva som skal til og hvem som kan be om/kreve dette og rammer for økonomisk kompensasjon.

3) Utvidet unntak fra kravet om å opprette festegrunn

Investeringen nettselskapene har ved etablering av nettstasjoner er som det sies i forslaget betydelig og overgår summen ved etablering av festegrunn mange ganger. Det bør derfor ikke være et økonomisk motiv for å øke denne grensen.

Selskapene som etablerer disse stasjonene er også profesjonelle aktører som har kompetanse til å gjennomføre en ryddig og smidig prosess for etablering av disse festetomtene.

Heftelsene som kommer til å hvile på store eiendommer, vil ved senere fradeling følge over på nye grunneiendommer. Opprydding, klarlegging og sletting av slike heftelser gir merarbeid for ettertiden og vil enkelt unngås ved å etablere egne enheter som selskapene disponerer.

Øke grensen for å tilfredsstille nettselskap sine behov sees ikke som et argument for å øke grensen utover nåværende grense på 8 kvm

I forhold til andre type behov for å tinglyse rett til bruk av annenmanns eiendom ut over ti år ser vi det som positivt at grensen holdes på et minimumsnivå. Dette gjør at små feilplasseringer av bygg kan avtales, men vi unngår varige avtaler om parkeringsplasser, bygg og lignende på annenmanns grunn som gir potensiale for konflikt i ettertid.

4) Utvidet adgang til bruk av kontorforretning

I tilfeller hvor det finnes et offentlig kartgrunnlag ser vi det som positivt å kunne benytte kontorforretning når det ikke skal etableres nye grensepunkter, slik som i sakstype omgjøring av festetomt til grunneiendom (hvor grensepunkt tidligere er koordinatbestemt), matrikulering av umatrikulert grunn (benytte eksisterende grenser med den kvalitet som allerede er registrert) og andre type saker hvor matrikkelenheter etableres uten å tilføre nye grensepunkt.

Ved etablering av tilleggsareal grunn for eierseksjoner ser vi at seksjonsgrenser ofte blir forstått som eiendomsgrenser. For å kunne matrikkelføre nøyaktige seksjonsgrenser med samme kvalitet som eiendomsgrenser er det nødvendig å ha et godt utgangspunkt.

Det offentlige kartgrunnlaget i dag, viser takflater og ikke fasadeliv. Det vil derfor være nødvendig å koordinatbestemme hjørner med samme kvalitet som grensepunkter for å

kunne bruke utmål til konstruksjon av seksjonsgrenser i matrikkelkartet. Denne kvaliteten oppnås ikke ved utmål fra ikke innmålte bygningslinjer.

Om seksjonsgrenser skal registreres i matrikkelen ser vi det som uheldig å ikke kreve samme kvalitet på disse registreringene som på eiendomsgrenser, så lenge matrikkelen ikke gir mulighet til og tydelig klassifisere linjene som rettighetsgrenser og på den måten skille dem fra eiendomsgrenser.

5) Utvidet bruk av adressetilleggsnavn

Vi er positive til forslaget om grendenavn og lignende kan bli en del av den offentlige adressen på linje med adressetilleggsnavn og er enige i begrunnelsen til arbeidsgruppen.

6) Hjelpelinjer og hjelpepunkt

Vi er enige i utredningen til arbeidsgruppen.

7) Andre forslag, diverse presiseringer mv.

Det er positivt at maksimalfristen for fullføring av utsatt oppmålingsforretning foreslås økt til tre år.

Presisering av hvilke saker som unntas fra delingstillatelse, som er behandlet etter annet lovverk er bra.

 

 

Vedlegg