Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Høyring - Endringar i matrikkelforskrifta

Dato: 12.05.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg