Høringssvar fra Kautokeino kommune

Dato: 13.02.2020

Kautokeino kommune fremmer følgende høringsuttalse til endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)

Kautokeino kommune er kritisk til at samiske interesser ikke skal konsulteres i saker av generell karakter, som antas å påvirke hele samfunnet på samme måte, fordi påvirkning av hele samfunnet på samme måte i lover og retningslinjer som har betydning for samisk jakt, ferdsel, fiske og fangst gjerne betyr at de er i tråd med norsk kultur og virkelighetsoppfatning, men forbyr samisk kultur og innebærer en strukturell fornorskning. Andre eksempler på beslutninger som påvirker hele samfunnet på samme måte, men har en annen konsekvens for det samiske samfunnet, er saker som angår digitalisering og språk. Kautokeino kommune mener derfor at Kautokeino og Karasjok bør høres særskilt i nasjonale vedtak om jakt, motorferdsel i utmark, fiske, fangst og språk for å kunne gjøre unntak i disse områdene.

Virkninger av lover og andre beslutninger som påvirker samer direkte har en særlig sterk virkning i de sentralsamiske kommunene, der samer er i et klart flertall og der den samiske kulturen og verdensoppfatningen er rådende. Sentralsamiske kommuner vil derfor kunne være representative for helt sentrale samiske interesser (i disse områdene) med en konsultasjonsrett overfor statlige myndigheter. Uten en egen konsultasjonsrett for sentralsamiske kommuner om lover og retningslinjer som forbyr samisk kulturutøvelse og vanskeliggjør samisk språkbruk, vil vedtak som påvirker hele samfunnet på samme måte, bidra til en tvangsfornorskning av områder der samer utgjør nesten 100% av befolkningen. Om disse kommunene konsulteres vil det for eksempel kunne bidra til at det gis unntak i disse områdene i beslutninger som rammer samisk kultur og språk særlig hardt.

Kautokeino kommune konstatere at det i proposisjonen og konsultasjonsveilederen for kommuner og fylkeskommuner framkommer at i samiske flertallskommuner vil den samiske deltakelsen i beslutningene være ivaretatt gjennom det kommunale selvstyret, og at slike kommuner derfor ikke trenger foreta konsultasjoner i tillegg. Kautokeino kommune er enig i dette.

Kautokeino kommune er positiv til at konsultasjoner med samiske interesser lovfestes.