Høringssvar fra KS

Dato: 13.02.2020

Høringssvar - forslag til endringer i sameloven mv - Konsultasjoner og utkast til veileder for kommuner og fylkeskommuner

Det vises til høringsbrev av 29. november 2019, der det inviteres til å komme med høringssvar til forslag til endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) og utkast til veileder til konsultasjoner for kommuner og fylkeskommuner med samiske interesser, med høringsfrist 29. februar 2020.

KS har ingen merknader til utkast til veileder for kommuner og fylkeskommuner om konsultasjoner med samiske interesser. Det bør imidlertid vurderes om enkelte presiseringer i veilederen bør skrives direkte inn i lovteksten for å tydeliggjøre grensene for konsultasjonsplikten:

· Det fremgår av bestemmelse av §4-6, tredje ledd, at konsultasjonsprosessen ikke skal avsluttes så lenge partene antar at det er mulig å oppnå enighet om saken. Dette er i veilederen uttrykt slik (side 22); dersom saken er tilstrekkelig opplyst, partenes vurdering har kommet klart frem, og det til tross for konsultasjonene ikke er mulig å oppnå enighet i saken, kan en av partene avslutte konsultasjonene. KS foreslår at nevnte presisering tas inn i lovteksten.

· Det uttales i veilederen (side 15), at den aktuelle samiske interessen svarer i løpet av fire uker. KS foreslår at dette også skrives inn som frist i loven, men slik at kommunen kan gi oppfriskning ved oversittelse av fristen. Dette vil speile klagerett etter forvaltningsloven.

· Det fremgår av veilederen (side 20) at fylkeskommunenes og kommunenes grunneierdisposjoner eller andre privatrettslige disposisjoner ikke faller inn under konsultasjonsplikten. Dette burde også vært tydeliggjort i selve loven.

· Det bør i loven også tydeliggjøres i større grad i hvilke saker det skal konsulteres i henhold til §4-4, første ledd. I veilederen står det at saker av generell karakter som antas å påvirke samfunnet på samme måte, faller utenfor konsultasjonsplikten. Det antas at en slik presisering også med fordel kan angis i selve lovteksten.

KS mener at kravet om konsultasjoner vil kunne medføre behov for økte ressurser i kommuners og fylkeskommuners forvaltning av ordningen. En konsultasjonsplikt innebærer noe mer enn den tidligere ordningen om rett til å bli «hørt», som gjelder alle. Lovfestingen vil i seg selv også kunne medføre økt møteaktivitet, fremleggelse av dokumentasjon og behandling av saken.