Høringssvar fra Voengel-Njaarke reinbeitedistrikt

Dato: 28.02.2020

Høringsuttalelse til forslag til endring av sameloven mv.( konsultasjoner) og veileder for kommuner og fylkeskommuner.

Voengel-Njaarke reinbeitedistikt viser til forslaget til endring i sameloven ang.konsultasjoner og til forslaget til veileder konsultasjoner for kommuner og fylkeskommuner.

VNrbd har sin beiteområder helt sør i Nordland og grenseområdene i Trøndelag. Vårt reinbeitedistrikt beiter med rein i kommunene Grane,Bindal,Namsskogan og Nærøysund.

Arealsaker er en av de største utfordringene reindriften står overfor og med ulik saksbehandling i kommunene gjør at dette er utfordrene. Reindriftas behov for beiteland kommer for det meste inn i beslutningsprossesser som klagesak.

VN rbd ser det som svært positivt at det kommer på plass en veileder for både kommuner og fylkeskommuner.Da kommuner er en planmyndighet er det særdeles viktig at det samiske og reindrifta blir involdvert i planarbeid og beslutningsprossessen.

VNrbd legger til grunn at også reinbeitedistrikter vil være aktuelle konsultasjonspart for kommuner.RBd vil også påpeke at den foreslåtte veilederen må være tydelig på hvilke saker som omfattes av konsultasjonsplikten.

Med dette som bakgrunn støtter VN rbd den foreslåtte endringen i sameloven og veilederen.

Voengel-Njaarke reinbeitedistrikt

Nils Johan Kappfjell

leder