Høringssvar fra Nord-Trøndelag reinbeiteområde v/plankonsulent

Dato: 28.02.2020

Reinbeitedistriktene i Nord-Trøndelag reinbeiteområde har mottatt ovenstående sak til høring. Dette er en felles uttalelse fra alle 6 reinbeitedistrikt. Høringsuttalelsen er skrevet med bakgrunn i den foreslåtte lovendringens betydning for reindriften som en samisk interesse. Sørsamisk reindrift er en fremtredende samisk interesse i Trøndelag fylke.

Reindrifta i Nord-Trøndelag reinbeiteområde har noe erfaring med konsultasjoner innenfor bl.a. vern og kraftsaker fra før. Opplevd utbytte av konsultasjonene varierer, dette er spesielt avhengig av på hvilket stadium i prosessen man faktisk har hatt konsultasjon. Muligheten for å påvirke saken avtar jo senere i prosessen konsultasjonen foretas. Konsultasjonene oppleves allikevel som ett godt utgangspunkt for dialog med myndighetene.

Konsultasjonsplikten har tidligere kun vært avtalefestet mellom Sametinget og statlige myndigheter. Endringene i sameloven får derfor åpenbart størst praktisk betydning for den kommunale saksbehandlingen. Det er kommunen som er myndighet etter plan- og bygningsloven, jordloven, motorferdselloven mv. og som derfor er det offentlige organet med størst påvirkning på, og ansvar for, reindriftas beitearealer. Spesielt kommuneplanens arealdel er sentral, men det er også mange andre mindre areal og byggetiltak som kan ha betydelig påvirkning på reindriftsinteressene.

Som veilederen er inne på, foreligger det allerede en rekke bestemmelser og retningslinjer for hvordan kommunen skal involvere den samiske reindrifta i areal- og planleggingsprosesser. De fleste prosesser med kommunene innenfor Nord-Trøndelag reinbeiteområde er jo også gode, men det er utvilsomt rom for forbedringer. Kommuner innenfor det samiske reinbeiteområdet vil slik vi tolker forslaget i de aller fleste tilfeller ha konsultasjonsplikt overfor reinbeitedistriktet ved f.eks. revidering av kommuneplanens arealdel.

Foreslått lovendring og veileder sikrer en tydeligere form og omfang på dialogen mellom kommunene og reinbeitedistriktet.

Spesielt viktig blir lovendringen for kommuner hvor reindriften er mindre synlige, men hvor kommunens utmarksarealer er viktig reinbeite. Det er oftest disse kommunene hvor prosessene ved kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner erfaringsmessig kan være mindre gode.

Veilederen vurderes som god og informativ. Dersom lovforslaget vedtas, håper vi allikevel det brukes ressurser til nødvendig informasjon og veiledning til kommunene i en oppstartsfase.