Høringssvar fra KS Troms og Finnmark

Dato: 27.02.2020

Vedtak i fylkesstyret i KS Troms og Finnmark 26.2.2020

Fylkesstyret i KS Troms og Finnmark vedtar denne høringsuttalelsen om utkast til lovforslag og konsultasjonsveileder for kommuner og fylkeskommuners konsultasjoner med samiske interesser, og ser positivt på at det etableres en konsultasjonsordning:

Konsultasjonsveilederen ser ut til å ivareta kommuners og fylkeskommuners behov for avklaring av rettslige og praktiske forhold som konsekvens av forslag til ny bestemmelse i samelovens §4-4. Det er positivt at det anbefales tilpasninger ut fra ulike behov. Det kommunale selvstyret ivaretas gjennom presisering av at det er myndighetene som tar den endelige beslutningen i saker med konsultasjonsplikt, men det er viktig å vurdere en tydeligere presisering for grenser for konsultasjonsprosessen; hvor lenge skal den vare, og hvilke krav som skal være oppfylt for at prosessen skal anses som gjennomført.

KS Troms og Finnmark mener at følgende presiseringer må skrives direkte inn i lovteksten for å tydeliggjøre grensene for konsultasjonsplikten:

· Det fremgår av bestemmelse av §4-6, tredje ledd, at konsultasjonsprosessen ikke skal avsluttes så lenge partene antar at det er mulig å oppnå enighet om saken. Dette er i veilederen uttrykt slik (side 22); dersom saken er tilstrekkelig opplyst, partenes vurdering har kommet klart frem, og det til tross for konsultasjonene ikke er mulig å oppnå enighet i saken, kan en av partene avslutte konsultasjonene. Dette bør og framkomme like klart i loven.

· Det uttales i veilederen (side 15), at den aktuelle samiske interessen svarer i løpet av fire uker. KS Troms og Finnmark mener dette også må skrives inn som frist i loven, men slik at kommunen kan gi oppfriskning ved oversittelse av fristen. Dette vil speile klagerett etter forvaltningsloven.

· Det fremgår av veilederen (side 20) at fylkeskommunenes og kommunenes grunneierdisposisjoner eller andre privatrettslige disposisjoner ikke faller inn under konsultasjonsplikten. Dette må også tydeliggjøres i selve loven.

· Det må i loven også tydeliggjøres i større grad i hvilke saker det skal konsulteres i henhold til §4-4, første ledd. I veilederen står det at saker av generell karakter som antas å påvirke samfunnet på samme måte, faller utenfor konsultasjonsplikten. En slik presisering bør også angis i selve lovteksten.

Kravet om konsultasjoner vil kunne medføre behov for økte ressurser i kommuners og fylkeskommuners forvaltning av ordningen. Det foreslås at ordningen evalueres to år etter ikrafttredelse.