Høringssvar fra Gåebrien sijte og Fæmunden sijte

Dato: 28.02.2020

Høringsuttalelse til forslag til endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) og veileder for kommuner og fylkeskommuner

Gåebrien sijte støtter regjeringens forslag om å lovfeste konsultasjonsplikten for kommuner og fylkeskommuner med samiske interesser.

Gåebrien sijte har ingen merknader til konsultasjonsveilederen. Vår vurdering er at den vil være et nyttig verktøy som viser hvordan konsultasjoner kan være konfliktdempende samt at den kan effektivisere beslutningsprosesser i kommunene.

Med hilsen for Gåebrien sijte og Fæmunden sijte

Inge E Danielsen