Høringssvar fra Hammerfest kommune

Dato: 27.02.2020

Hammerfest kommune ønsker ikke endringer i sameloven fordi plan og bygningslovens §5.1 i stor grad ivaretar de samiske rettighetene. Det vises til regjeringens lovkommentar til nevnte paragraf. “Det kan også være nødvendig å vurdere tilrettelegginger for medvirkning, særskilt for minoriteter med annet språk.” Videre “Det kan også gjelde enkelte næringsutøvere, feks i reindriften.”

Endringen i sameloven vil gjøre den kommunale saksbehandlingen mer byråkratiske og kompliserende enn de er i dag, og dette strider mot regjeringens ambisjoner om gode og effektive plan- og byggesaksprosesser.

Konsultasjonskravet vil kunne medføre behov for økte stillingsressurser og merkompetanse i kommunene og fylkeskommunene om samiske og juridiske forhold. Det påpekes også at saksbehandlingstiden i enkelte saker må kunne forvente å øke. Det forrige Kommunal og regional departementet uttalte at det ville være vanskelig å følge opp en slik avtale blant annet grunnet manglende beskrivelser av hva som er samiske interesser.

Det er også en frykt for at det blir en "dem og oss" holdning i samfunnet dersom preposisjonen går igjennom. I Finnmark er det allerede etablerte hensyn til samiske interesser gjennom medbestemmelse og høringer av reindrifta, sameting og FeFo.

Dersom det etableres særordning for samer, og særskilte ordninger som forfordeler noen samer og noen samiske interesser som følge av preposisjonen, vil dette kunne føre til at det innad blant samer oppleves urett, og øvrig befolkning kan oppleve å bli utelatt. Hammerfest kommune mener at den samiske befolkningen er godt ivaretatt gjennom ordinære folkevalgte organer.