Høringssvar fra Unni Jakobsen

Dato: 28.02.2020

Samepoltikken i Norge bygger på gale forutsetninger i utgangspunktet.

Samer er et blandingsfolk i likhet med øvrige finsk-ugriske grupper i Norden.

Dagens samer kom fra Finland etter 1809. Sjekk folketellingene.

Mange kom som etniske finner.

Samisk reindrift er ikke bærekraftig, hverken økonomisk eller i forhold til naturgrunnlaget.

Det er for store reinflokker.

Vi trenger en sannhetskommisjon som gjelder historie, geografi og bosetting i nord.

Begrepet "fin" blir misvisende oversatt til "same".

Fin er avledet av fen som betyr myr. Fin er jeger, vandrer og folk bosatt på myr.

Fin er ikke knyttet til etnisitet, men til bosetting og erverv.

"Finneskatten" er skatt fra jegere, og har intet med etnisitet å gjøre.

Samiske områder i Norge er preget av fraflytting, forgubbing, arbeidsledighet og frafall i skolen.

Hva er årsaken?

Dersom samiske interesser skal ha fortrinnsrett fremfor øvrige næringer i Norge, kan utkantene blir ytterligere fraflyttet.