Høringssvar fra KS Nordland

Dato: 27.02.2020

Vedtak i fylkesstyret i KS Nordland 23.1.2020

Fylkesstyret i KS Nordland vedtar denne høringsuttalelsen om utkast til konsultasjonsveileder for kommuner og fylkeskommuners konsultasjoner med samiske interesser: Konsultasjonsveilederen ser ut til å ivareta kommuners og fylkeskommuners behov for avklaring av rettslige og praktiske forhold som konsekvens av forslag til ny bestemmelse i samelovens §4-4. Det er positivt at det anbefales tilpasninger ut fra ulike behov. Det kommunale selvstyret ivaretas gjennom presisering av at det er myndighetene som tar den endelige beslutningen i saker med konsultasjonsplikt, men det bør vurderes en tydeligere presisering for grenser for konsultasjonsprosessen; hvor lenge skal den vare, og hvilke krav som skal være oppfylt for at prosessen skal anses som gjennomført. Kravet om konsultasjoner vil kunne medføre behov for økte ressurser i kommuners og fylkeskommuners forvaltning av ordningen. Det foreslås at ordningen evalueres to år etter ikrafttredelse.