Høringssvar fra Guevteli Saemieh NSR

Dato: 27.02.2020

Høringssvar – forslag til endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)

Guevteli Saemieh NSR støtter forslaget om å lovfeste konsultasjonsplikten med det samiske samfunnet og interessene. Konsultasjonsplikten kan være et vesentlig og nyttig verktøy for å oppfylle det samiske samfunnets rett til medbestemmelse i saker som angår oss. Konsultasjoner kan også forhindre at de ulike samiske interessene, som f. eks reindriften, ikke kommer inn på klagestadiet, men blir involvert i alle ledd i beslutningsprosessene. Dette kan både fungere som konfliktdempende, samt effektivisere beslutningsprosesser i saker som angår samiske interesser.

Det er imidlertid betydningsfullt å presisere at konsultasjoner med det samiske samfunnet må skje i henhold til folkeretten og andre forpliktende internasjonale konvensjoner. Målet for enhver konsultasjon med samiske interesser må være enighet. Uavhengig av resultatene i en konsultasjonsprosess så har myndigheten et ansvar å fatte vedtak som ikke strider med internasjonale forpliktelser ovenfor samene. Vi forholder oss imidlertid positiv til en konsultasjonsprosess hvor det overordnete målet er å sikre samiske interesser.

Guevteli Saemieh NSR er ei lokal sameforening for Rørosregionen som i mange sammenhenger representerer forskjellige samiske interesser innenfor kommunenes ansvarsområder. Vi stiller oss positiv til å bidra i konsultasjonsprosesser som angår det samiske samfunnet for å sikre at våre interesser og rettigheter blir hensyntatt. Konsultasjonene kan bidra til å klargjøre en rekke samiske behov og rettigheter innenfor kommunale tjenester. Det kan f. eks omhandle undervisning, eldreomsorg, barnehage og offentlige helsetjenester. Involvering i hele beslutningsprosessen kan bidra til å skape forutsigbarhet for kommunens samiske befolknings møte med offentlige tjenester.

Vi vil avslutningsvis presisere at det er på høy tid at myndighetene følger opp forslagene til Samerettsutvalgets utredning NOU 2007: 13, som har til hensikt å sikre samiske rettigheter fra Troms og sørover. Dette er av stor betydning for det samiske samfunnet i Sør- Trøndelag og Hedmark. I over 100 år har det rørossamiske samfunnet kontinuerlig stått i rettsaker med storsamfunnet for å beskytte vår historiske rett til kultur og næringsutøvelse i landskapet. Dette er en situasjon som ikke kan fortsette inn i framtiden. Vår rettssituasjon må sikres.

Vennlig hilsen

Styret i Guevteli Saemieh NSR

v/ leder Thomas Ole Andersen