Høringssvar fra Os kommune i Innlandet (kommunenr. 3430)

Dato: 28.02.2020

Høringssvar fra Os kommune i Innlandet (kommunenr. 3430):

HØRING – FORSLAG TIL ENDRINGER I SAMELOVEN MV. (KONSULTASJONER) OG UTKAST TIL VEILEDER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER

Kommunestyret behandlet i møte 27.02.2020 sak 4/20

Følgende vedtak ble fattet:

Os kommune støtter Kommunal og moderniseringsdepartementet forslag til endringer i sameloven og utkast til veileder om konsultasjoner for kommuner og fylkeskommuner med samiske interesser.

Samtidig vil vi understreke viktigheten av at konsultasjoner er en ordning som skal benyttes når de samiske interessene ikke er ivaretatt på andre måter. F.eks slik det er beskrevet om Sametinget og Plan og bygningsloven på side 9 i veilederen.

Når det gjelder forslaget til et nytt andre ledd i formålsparagrafen oppfatter vi det som en presisering av ratifiseringen av ILO-konvensjon nr 169 samt defineringen av samene som et urfolk. Vi forutsetter derfor at et nytt ledd ikke medfører ny praksis.

For å gi konsultasjonene legitimitet er det svært viktig med åpenhet omkring forhandlingene. Vi vil derfor advare mot utstrakt bruk av eventuell ny hjemmel i offentlighetslovens §19, til å unnta dokumenter som utveksles i forbindelse med konsultasjoner. Vi viser her til offentlegslova § 11 om Meirinnsyn:

“Når det er høve til å gjere unntak frå innsyn, skal organet likevel vurdere å gi heilt eller delvis innsyn. Organet bør gi innsyn dersom omsynet til offentleg innsyn veg tyngre enn behovet for unntak.”

Mye av hensikten med konsultasjonene må være å sikre gjensidig respekt og forståelse mellom den samiske, og den øvrige befolkningen. Derfor er åpenhet avgjørende. Her vil vi understreke at §4-7 om protokollføring er en svært viktig del av lovforslaget.

I de tilfeller der det er en annen privat part i en sak oppfatter vi forslaget til konsultasjoner som for ensidig. Her kan det nevnes som eksempel at vi i Os kommune gjennom “Prosjekt fremtidsrettet reindrift og jordbruksdrift”, har sett at det er avgjørende at de samiske og de ikke-samiske interessene er representert ved samme bord. Vi foreslår derfor at en slik mulighet tas inn i lovforslaget og i veilederen. Derfor bør det også tilføyes i lovens §4-7 at "den andre partens vurderinger i saken skal også følge saken fram til endelig beslutning"

Særlig er åpenhet og offentlighet viktig dersom saken skal sluttbehandles i politisk organ slik det er beskrevet nederst på side 12 i veilederen. Når det gjelder veilederen, må det kunne sies at denne åpner for en stor grad av skjønn. Derfor vil det være lurt å ta denne opp til evaluering når en har fått erfaringer, senest 2 år etter et eventuelt vedtak.

For Os kommune sin del antar vi at konsultasjon omkring de samiske interessene når det gjelder reindrift, vil begrense seg til det samiske reinbeiteområdet jf reindriftslovens §4. Vi foreslår derfor at begrepet «tradisjonelle samiske områder» erstattes med «det samiske reinbeiteområdet, inkludert Trollheimen», med en henvisning til reindriftslovens §4.