Høringssvar fra Lákkonjárga reinbeitedistrikt

Dato: 29.02.2020

Uttalelse til høring av forslag om lovfesting av konsultasjoner og utkast til veileder for

kommuner og fylkeskommuner.

Viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets høring av forslag til endringer i Sameloven mv. (konsultasjoner) og utkast til veileder for kommuner og fylkeskommuner.

Lákkonjárga reinbeitedistrikt støtter forslagene:

- Forslaget om at reglene om konsultasjoner skal følge av sameloven, og ikke av en ny saksbehandlings- og konsultasjonslov.

- Forslaget om å lovregulere konsultasjonsplikten for statlige myndigheter.

- Forslaget om en overordnet lovbestemmelse som slår fast at konsultasjonsplikten gjelder for kommuner og fylkeskommuner.

- Forslaget til veileder for hvordan konsultasjoner på lokalt og regionalt nivå kan gjennomføres.

Konsultasjoner på statlig nivå videreføres etter dagens konsultasjonsprosedyrer fra 2005. Etter det nye lovforslaget skal ikke Sametinget kunne konsultere i tillegg til å fremme innsigelser, slik praksis er i dag. Dette virker å være en logisk ordning og støttes av reinbeitedistriktet.

Lákkonjárga reinbeitedistrikt mener at samene selv må få mulighet til å fremme sine synspunkter under saksforberedelsen i saker som berører dem. Dette gjelder på alle forvaltningsnivåer. Etter vår vurdering ivaretas dette viktige demokratiske hensynet godt av lovforslaget. Vi vil få bedre og mer effektive beslutningsprosesser som igjen vil styrke det lokale og regionale demokratiet. I tillegg så vil det også kunne bidra til en mer effektiv saksgang, hvor man kan komme til enighet tidlig i prosessen. Dette til fordel for alle involverte parter.