Høringssvar fra Áltta Sámiid Searvi / Alta sameforening

Dato: 28.02.2020

Høringsuttalelse til forslag om lovfesting av og veileder til konsultasjonsplikten

Álttá sámiid searvi – Alta sameforening viser til forslaget til endringer i sameloven om konsultasjoner og til forslaget til veileder for konsultasjoner på kommunalt og regionalt nivå.

Vi mener at konsultasjoner vil bidra til bedre prosesser og bedre beslutninger og støtter derfor både lovforslaget og utkastet til veileder. Vi støtter regjeringens og Sametingets vurdering om at kommunene og fylkene selv skal finne en praktisk gjennomføring for konsultasjoner i sin kommune og sitt fylke. Videre mener vi at veilederen gir nyttig veiledning om hva konsultasjoner er og hvordan de kan gjennomføres.

Álttá sámiid searvi viser til at Alta er i en positiv utvikling når det gjelder de samiske tilbudene for sine samiske innbyggere. Samiske kulturnæringer er i vekst i Alta, og samisk kultur som del av turistindustrien har stort potensiale i hele regionen. I mars 2019 inngikk Alta kommune og Sametinget en samarbeidsavtale. Avtalen har som formål å styrke samisk språk og kultur i Alta og har flere konkrete satsingsområder, blant annet etablering av en ny samisk barnehage i Alta. Fra før drives det en privat samisk barnehage og det er nesten 300 elever som har opplæring i samisk i Alta-skolene.

Selv om mange samer bor i Alta er samene i Alta og i Vest-Finnmark i klar minoritet. Det betyr at kommunen bør sikre at vi samer blir involvert i de sakene som gjelder oss. Prosessen med samarbeidsavtalen og oppfølgningen i etterkant har allerede vist at Alta kommune har tatt ansvar for å involvere og lytte til sin samiske befolkning. Vi mener at lovfesting av konsultasjonsplikten for kommunene vil bidra ytterligere til å sikre den positive utviklingen som vi har sett i Alta over flere år.

Álttá sámiid Searvi legger til grunn at foreningen kan være aktuell som konsultasjonspart for kommunen. Vi er innstilt på å bidra konstruktivt i konsultasjoner om både muligheter og utfordringer i saker som berører samene i Alta og områdene rundt. Vi viser til høringsuttalelsen til NSR – Norgga Sámiid Riikkasearvi, hvor det blant annet sies at:

«Sameforeningene er klare til å bidra på en konstruktiv måte i konsultasjoner og ønsker å bidra til målet med konsultasjonene om gode og godt forankrede demokratiske beslutninger på kommunalt nivå.»

Avslutningsvis vil Álttá sámiid searvi uttrykke bekymring for debattklimaet som vi tidvis ser i vår region. Det spres konspirasjoner og feilinformasjon om samer og samiske saker. Vi mener at konsultasjoner vil bidra til å opplyse saker bedre, og at det igjen kan virke konfliktdempende og bidra til at økt forståelse for samiske interesser. Det er imidlertid viktig at både statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter er ryddig i sin kommunikasjon om konsultasjoner, slik at misforståelser og konspirasjoner unngås.

Áltá 28.2.2020

Brita Julianne Skum

Leder i Álttá Sámiid Searvi