Høringssvar fra Romssa Sámi Searvi - NSR

Dato: 29.02.2020

Høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om forslag til endringer i sameloven (konsultasjoner) og utkast til veileder for kommuner og fylkeskommuners konsultasjoner med samiske interesser:

Støtte til konsultasjonsloven

Romssa Sámi Searvi vil uttrykke sin fulle støtte til både forslaget om å lovfeste konsultasjonsplikten og for utkast til veileder for kommuner og fylkeskommuner. Dette vil realisere en utvidelse av politisk/faglig saksbehandling til også å gjelde den samiske befolkningen. Vi mener at konsultasjonsplikt i saker som angår oss, vil kunne øke kunnskap om samiske forhold og synliggjøre samiske saksfelt på en positiv måte i norsk kommunal og fylkeskommunal forvaltning, samt politiske organer.

I Tromsø kommune er det flere eksempler på at konsultasjonsplikt kunne bidratt til en bedre hverdag for kommunens samiske innbyggere. Vi mener at saksbehandlingen kunne blitt betraktelig forbedret om kommunen var nødt å konsultere om samiske forhold helt fra starten av en sak. Et eksempel er saken om deling av skolekretser, der hensynet til samiske språkmiljø kunne vært bedre ivaretatt. Et annet eksempel er at planlegging av samiske barnehagetilbud kunne vært mer forutsigbart i en kommune som stadig mangler slike tilbud.Samer som likeverdige innbyggere i Tromsø kommune har rettigheter som kommunen er forpliktet til å ivareta, og loven om konsultasjonsplikt vil kunne gjøre dette arbeidet mer konstruktivt. For eksempel vil en konsultasjonsplikt kunne være en stor styrke i arbeidet med å oppmå mange av målsetningene i samarbeidsavtalen mellom kommunen og Sametinget.

Det er svært positivt av lovarbeidet med konsultasjoner kommer, tredve år etter at Norge ratifiserte ILO K-169. Dette vil også styrke øvrig lovgivning om samiske forhold.

Romssa Sámi Searvi støtter forøvrig opp om Norske Samers Riksforbund (NSR) sin høringsuttalelse.

Vedlegg