Høringssvar fra Reinbeitedistrikt 16-Karasjok vest