Høringssvar fra Návuona Sámiid Searvi

Dato: 28.02.2020

Høringssvar til forslag til endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) og veileder for kommuner og fylkeskommuner

Návuona Sámiid Searvi/Kvænangen Sameforening er en lokal forening under NSR og har sine medlemmer i Kvænangen og Nordreisa. Styret har gått gjennom regjeringens forslag om å lovfeste konsultasjonsplikten med samiske interesser og forslaget til veileder om konsultasjoner for kommuner og fylkeskommuner.

Návuona Sámiid Searvi/Kvænangen Sameforening vil først beklage at Stortinget sendte tilbake et lovforslag, hvor både Sametinget og KS som hovedinteressenter var involvert gjennom utarbeidelsen av forslaget. Forslaget fra Samerettsutvalget var på en omfattende høring i over 1 år, og hvor innspillene fra høringen var tatt hensyn til i lovforslaget som regjeringen sendte til Stortinget i 2018.

Návuona Sámiid Searvi/Kvænangen Sameforening mener at konsultasjonsloven og veilederen vil være svært nyttig for kommunene, og at konsultasjoner kan virke konfliktdempende og effektivisere beslutningsprosesser.

Like viktig er det at konsultasjoner vil synliggjøre og sette samiske interesser på dagsorden i kyst- og fjordstrøk der samisk språk og kultur gjennom årtier med fornorskning har blitt fortrengt og marginalisert. Der er det viktig å få på plass stabile ordninger som gjør det klart hvem som har konsultasjonsrett innenfor

  • oppvekst og omsorg

  • primærnæringene fiske, reindrift og jordbruk

  • bosetting og bygdeutvikling.

Sjøsamenes rett til konsultasjoner i saker som berører tilgang til fiskefelt og fiskeriressurser må komme like klart fram av konsultasjonsloven som reindriftssamenes konsultasjonsrett når det gjelder beiteland. Dette fordi kyst- og fjordområdene er presset av kapitalsterke interesser innenfor fiskeri, oppdrett, turisme, gruvedrift og annen industrivirksomhet.

Návuona Sámiid Searvi/Kvænangen Sameforening er enig med NSR sentralt, med Samerettsutvalgets, Regjeringens og Sametingets vurdering om at staten har en folkerettslig plikt til å sørge for at det konsulteres med samiske interesser på alle myndighetsnivåer, også på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. En uheldig følge av at staten de senere år har overført flere oppgaver til kommuner og fylkeskommuner, er at saksfelt flyttes ut av dagens konsultasjonsprosedyrer, noe som understreker behovet for å lovfeste konsultasjonsplikten slik at den også kommer til anvendelse lokalt.

Návuona Sámiid Searvi/Kvænangen Sameforening vil på det sterkeste beklage at staten ennå ikke har satt i gang oppfølgningen av de resterende forslagene i Samerettsutvalgets utredning NOU 2007: 13, over 12 år etter at den ble levert. Vi kan ikke godta at samenes eksisterende rettigheter fra Troms og sørover har et svakere vern enn i Finnmark og forventer at regjeringen prioriterer dette oppfølgingsarbeidet. Vi påpeker også at den uavklarte rettighetssituasjon ikke bare er en samisk sak, og at det bredt sammensatte Samerettsutvalgets har foreslått løsninger som ivaretar alle innbyggerne i mandatområdet. Dette berører i høyeste grad befolkningen i Kvænangen, Nordreisa og andre kommuner i Nord-Troms.

For øvrig slutter Návuona Sámiid Searvi/Kvænangen Sameforening seg til NSR sin høringsuttalelse.

Vennlig hilsen

Návuona Sámiid Searvi/Kvænangen Sameforening