Høringssvar fra Statskog SF

Dato: 17.02.2020

Vedlagt er høringssvar fra Statskog SF – Prop. 116 L (2017 – 2018) - forslag til endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)

Vedlegg