Høringssvar fra Hábmera suohkan - Hamarøy kommune

Dato: 28.02.2020

Høringssvar– forslag til endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) og utkast til veileder for kommuner og fylkeskommuner fra Hábmera suohkan – Hamarøy kommune

Vedlegg