Høringssvar fra Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)

Dato: 25.06.2019

Svartype: Med merknad

Høring forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie.

Høringsinnspill fra Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Om vårt ståsted i relasjon til utdanning og forskriften

NK LMHs oppgave er å bidra til at brukere, pasienter og pårørende har tilgang til lærings- og mestringstilbud (informasjon, undervisning og veiledning) av god kvalitet. Lærings- og mestringstilbud er sentrale tiltak i alle deler av helsetjenesten, fra forebygging til rehabilitering, og omfatter både individuelle tilbud og gruppetilbud for personer i alle aldre. Det handler om å håndtere helseutfordringer og mestre livsstilsendringer knyttet til sykdom og skade, nedsatt funksjonsevne eller belastninger knyttet til psykisk helse og rus. Brukernes rett til informasjon og læringstiltak for å styrke egen mestring er godt forankret i lovverket.

Overordnede tilbakemeldinger:

NK LMH ønsker en masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie velkommen og støtter utarbeidelsen av en forskrift som vil bidra til å sikre en felles sluttkompetanse, uavhengig av utdanningsinstitusjon. Forskriften er omfattende og virker generelt godt gjennomarbeidet. Det er imidlertid svært viktig at forskriften enda tydeligere adresserer de (helse)pedagogiske oppgavene en klinisk allmennsykepleier vil ha, hvilken kompetanse som er nødvendig for å ivareta disse oppgavene og hvordan studentene kan videreutvikle denne kompetansen.

En forutsetning for å legge til rette for læring og videreutvikling av helsekompetanse hos brukere, pasienter og pårørende er at fagpersoner har kompetanse i helsepedagogikk.Praktisk helsepedagogikk er formidling, undervisning og veiledning som bidrar til motivasjon og læring uavhengig av kunnskapsnivå, alder, kjønn, etnisitet og sosioøkonomiske forhold. Aktiv deltakelse og erfaringsutveksling er en viktig del av den helsepedagogiske praksisen. Helsepedagogikk som fagområde henter kunnskap fra blant annet helsefag, psykologi, pedagogikk, filosofi, sosialantropologi og sosiologi.

NK LMH mener at:

1. Høringsbrevet er tydelig på at sentrale oppgaver og funksjoner for avanserte kliniske allmennsykepleiere (AKS) er knyttet til informasjon, undervisning og veiledning (helsepedagogisk funksjon) for brukere, pasienter og pårørende. Dette kommer imidlertid ikke tydelig nok fram i forskriften og læringsutbyttebeskrivelsene. Kompetanse i helsepedagogikk handler om både kunnskaper, ferdigheter og holdninger, og bør henge tydeligere sammen i læringsutbyttebeskrivelsene enn det gjør nå. Her er det kun nevnt under «ferdigheter» (§5, e). At AKS har en helsepedagogisk funksjon bør være gjennomgående i utdanningens kliniske del.

2. Det bør komme tydeligere fram i forskriften at AKS bør ha kompetanse knyttet til hvordan vurdere mestring og hvordan bidra med mestringsstøttende tiltak. I henhold til NOU 16/2018 Det viktigste først (HOD 2019) er det sentralt for ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten å vurdere brukernes psykiske, fysiske og sosiale mestring i relasjon til alle de tre prioriteringskriteriene; nytte, ressurs og alvorlighet. Det er sentralt at AKS har kunnskap og ferdigheter knyttet til hvordan kartlegge og vurdere mestring, samt hvilke tiltak som bidrar til mestring. Det er et nyttig kunnskapsmål at kandidaten har kunnskap om bredden av mulige mestringsstøttende tiltak, samt kunnskap om nytte og effekt av slike tiltak.

3. Læringsutbyttebeskrivelsene har lite fokus på å kartlegge og ta utgangspunkt i brukernes helseressurser (både pasienter og pårørende). Beskrivelsene har et for ensidig fokus på «problemer» og helsesvikt. Å se til ressurser er nødvendig når man skal bidra til å styrke brukernes helse- og mestringskompetanse. Dette gjelder innen helsefremmende og forebyggende arbeid, så vel som innen behandling, rehabilitering og pleie og omsorg.

Konkrete innspill knyttet til høringsspørsmålene:

1. §4 Klinisk vurderings-, handlings- og beslutningskompetanse - Kunnskap

NK LMH mener at det bør legges til at kandidaten har:

- kunnskap om helsepedagogikk

- kunnskap om hvordan kartlegge og aktivere helseressurser hos brukere, pasienter og pårørende

- kunnskap om bredden av mulige mestringsstøttende tiltak, samt kunnskap om nytte og effekt av slike tiltak

- I pkt. g): dette handler ikke bare om grupper, men om at AKS må evne å vurdere det enkelte individshelsekompetanse.

2. §5Klinisk vurderings-, handlings- og beslutningskompetanse – Ferdigheter

NK LMH mener at det bør legges til:

- kan kartlegge ressurser, vurdere helsekompetanse og grad av psykisk, fysisk og sosial mestring

3. §8 Tjenestekoordinering og faglig ledelse – Ferdigheter

NK LMH mener at:

- under pkt. c) bør det komme tydelig fram at prioriteringer skal foretas med utgangspunkt i kriterier knyttet til nytte, ressurs og alvorlighet (jfr. NOU 16/2018 for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten)

§ 10 Kunnskapsbasert fagutvikling, tjenesteforbedring og helsetjenesteinnovasjon – Kunnskap

NK LMH mener at det bør legges til at kandidaten

- har kunnskap om brukermedvirkning i forskning, utvikling og forbedringsarbeid.

§14 Praksisstudier

NK LMH mener at det bør spesifiseres at studentene skal videreutvikle sin

- pedagogiske og kommunikative kompetanse