Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Forslag til forskrift om virksomhet etter gjeldsinformasjonsloven

Dato: 14.09.2017

Svartype: Uten merknad

Vi viser til Barne- og likestillingsdepartementets brev 16.6.2017 med vedlegg.

Justis- og beredskapsdepartementet har ingen merknader.

 

Vedlegg