Forsiden

Høringssvar fra J.K. Baltzersen

Opprett pengepolitisk kommisjon

Dato: 04.05.2015

Svartype: Med merknad

Undertegnede anbefaler å opprette en pengepolitisk kommisjon for å se på pengepolitikken som et rotproblem istedenfor å vurdere/iverksette tiltak for å «løse» et symptom.

Dette er redegjort for nærmere i det vedlagte notatet.

Med vennlig hilsen
J.K. Baltzersen

Vedlegg