Høringssvar fra Norsk vegansamfunn

Dato: 26.01.2019

Forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr og forslag til ordning for økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdrettere

Norsk vegansamfunn (NVS) er kategorisk enige i et forbud om hold av pelsdyr.

NVS ser med stor glede på den politiske viljen bak å forby hold av dyr for pelsproduksjon. Dette er dyr som i naturlige omgivelser beveger seg over store områder daglig, og holder seg adskilt fra sine artsfrender store deler av sine liv. I de nåværende produksjonssystemer holdes disse innesperret hele sine liv, med artsfrender i samme bur og rundt seg konstant, uten tilgang til noen av de fasiliteter de trenger for å utøve sine naturlige instinkter. Å leve liv innesperret i trange bur gjør at dyrene lider både fysisk og mentalt. Derfor er dette produksjonsmetoder som i sin essens er et brudd mot Dyrevelferdsloven § 23 om “Dyrs levemiljø” som sier: “Dyreholder skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov, herunder gi mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig atferd”.

Ingen av dyrene i pelsindustrien lever i miljøer som oppfyller Dyrevelferdslovens krav. Argumenter om antibiotikabruk, helse og skadeprosent blir sekundære i møte med slike grove brudd på dyrenes mest grunnleggende rettigheter.

Mink avlives blant annet med CO2-gass, en metode som er kjent som smertefull og derfor bryter med Dyrevelferdslovens § 3 som sier: “Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger”. Innen matproduksjon er argumentet mot avlivning med giftsprøyte eller smertefrie gasser at det gjør dyret uegnet som menneskeføde. I pelsindustrien gjelder ikke det argumentet, og er enda et eksempel på hvordan pelsindustrien rutinemessig bryter mot dyrenes grunnleggende rettigheter og derfor bør avvikles.

NVS ser frem mot en styrt avvikling av norsk pelsindustri.

kontakt@vegansamfunnet.no | www.vegansamfunnet.no