Høringssvar fra Akademikerne

Dato: 14.02.2020

Arbeids- og sosialdepartementet

Deres ref: 19/4167

Vår ref: 207.04

Dato: 14.02.2020

Høring – forslag til tilpasning av ektefellepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler

Det vises til Arbeids- og sosialdepartementets høringsbrev den 20.12.2020 om forslag til tilpasning av ektefellepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler.

Departementet har foreslått at årskull fra og med 1954 fra fylte 67 år får innfaset nettoberegnet ektefellepensjon, og at nettoytelsen gis med ordinær sats (9% av avdødes pensjonsgrunnlag) for de som har behovsprøvd ektefellepensjon, og dobbel sats (18%) for de som har ikke-behovsprøvd ektefellepensjon.

Akademikerne ser at det av hensyn til et mindre komplisert regelverk og fordi det vil være tilnærmet umulig å utforme nye samordningsregler, kan være behov for å gå over til innfasing av nettoberegnet ektefellepensjon fra fylte 67 år for årskull født 1954 eller senere. Det er i den forbindelse positivt at en overgang til nettoberegnet ektefellepensjon vil gi større grad av likebehandling mellom ulike grupper gjenlevende med samme alder, uansett kjønn, jf. høringsnotatet pkt. 6.4. Vi stiller imidlertid spørsmål ved forslaget til prosentsatser for de som har bruttoberegnet behovsprøvd og ikke-behovsprøvd ektefellepensjon. Vi mener satsene bør forhøyes for å sikre at ingen berørte pensjonsmottakere vil motta lavere samlet pensjon enn hva de i dag har rett til.

De prosentsatsene som er foreslått, synes å være basert på en vurdering av gjennomsnittsberegnede pensjonsnivåer. Som departementet selv påpeker i høringsnotatet, pkt. 4.2 på s. 17, vil på individnivå den nettoberegnede ektefellepensjonen kunne bli både høyere og lavere enn brutto ektefellepensjon etter samordning, og forskjellen i enkelttilfeller kan være relativt stor. Departementet har likevel, ut fra behovet for ikke å komplisere regelverket betraktelig, kommet til at de ikke vil foreslå noen garantibestemmelse. Slik vi ser det bør ressurser som bespares ved å lovfeste et enklere regelverk heller bidra til å sikre at ingen går ned i pensjon. Dette kan som nevnt gjøres ved å øke de foreslåtte prosentsatsene.

Akademikerne har for øvrig merket seg at departementet vil be om en uttalelse fra lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet om forslaget er innenfor rammen av Grunnloven § 97, jf. høringsnotatet pkt. 4.2. Vi forutsetter at alle endringer på pensjonsområdet skjer innenfor rammen av Grunnloven § 97.

Med vennlig hilsen,
Akademikerne

Astrid M. Svele

seniorrådgiver