Høringssvar fra Statens pensjonskasse

Dato: 12.02.2020

Statens pensjonskasse saksnr. 19/040152

Høring – forslag til tilpasning av ektefellepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler

Statens pensjonskasse viser til ovennevnte høringsinvitasjon av 20.12.2019 med høringsfrist 14.02.2020. Statens pensjonskasse har følgende kommentarer:

Statens pensjonskasse støtter forslaget om at regelverket for brutto ektefellepensjoner fra fylte 67 år ikke tilpasses ny alderspensjon fra folketrygden ved å etablere nye samordningsregler. Pensjonskassen støtter dermed forslaget om at årskullene som er født i 1954 eller senere får innfaset nettoberegnet ektefellepensjon fra fylte 67 år. Statens pensjonskasse støtter også at det blir ulike satser for ikke-behovsprøvd og behovsprøvd ektefellepensjon. Disse er foreslått til hhv. 18 og 9 prosent av avdødes pensjonsgrunnlag.

Dette medfører behov for systemutvikling dersom disse sakene skal kunne håndteres maskinelt.

Pensjonskassen må f.eks. omregne løpende brutto ektefellepensjoner til personer som er født 1954 og senere ved fylte 67 år, når hele eller deler av ektefellepensjonen skal omregnes fra brutto- til nettopensjon.

Statens pensjonskasse vil påpeke at metoden for innfasingen av nettopensjon er gjenkjennelig i forhold til innfasingen av samordningen for alderspensjonen for årskullene fra 1954 til 1962. Dette vil gjøre det enklere i forhold til informasjon til dem som er omfattet av endringen.

Slik Statens pensjonskasse ser det er innføringen av nettopensjon for dem som i dag er omfattet av bruttopensjon, et fornuftig grep også i forhold til likebehandling av etterlatte.

Statens pensjonskasse vurderer at endringen er i tråd med utviklingen i pensjonsordningen generelt, hvor vi ikke lenger samordner med folketrygden. Tilpasningen gjør betjeningen enklere på sikt, selv om vi får et ekstra element for personer født før 1963.

Endringen som er foreslått for årskullene født 1963 og senere, er en forenkling i forhold til dagens regelverk, noe som er positivt. Det foreslås en forskjell mellom medlemmer som tar ut fleksibel tjenestepensjon og særalderspensjon før 67 år. Dette er et element som i betjeningen kan bli litt komplisert.

Statens pensjonskasse støtter forslaget om ikke å innføre en garantibestemmelse for samlet pensjon; ektefellepensjon og alderspensjon for folketrygden. Hensikten med å innføre nettopensjoner for den andelen som er opptjent etter nye opptjeningsregler, er forenkling. Dersom det i tillegg skulle innføres garantibestemmelser, ville dette motvirket denne forenklingen.

For årskullene 1954 til 1962 med rett til behovsprøvd ektefellepensjon tolker Statens pensjonskasse at det skal videreføres en 60-prosent-begrensning for den delen som innfases som en brutto ektefellepensjon. Dette kan Pensjonskassen ikke se er direkte uttalt i høringsnotatet.

I punkt 4.2 siste avsnitt side 16 tredje linje er det i setningen med gjeldende regelverk tale om ikke- behovsprøvde ektefellepensjoner istedenfor «behovsprøvde», som er «om lag tre ganger så høye som de nettoberegnede ektefellepensjonene». Departementets forslag uttaler seg her om «de behovsprøvde ektefellepensjonene».

I forhold til premie vil endringene få minimale konsekvenser.

I punkt 5.1 bør det presisere at beskrivelsen gjelder behovsprøvde ektefellepensjoner.

Til selve lovteksten:

I høringsnotatets punkt 4.3 om Innfasing sies det at «Andelen som blir beregnet som en nettoytelse vil da tilsvare andelen av alderspensjonen fra folketrygden som er beregnet med ny opptjenings-modell. Dvs. at 1954-kullet får 1/10 av ektefellepensjonen beregnet som en nettoytelse og 9/10 beregnet som en bruttoytelse som samordnes etter gjeldende regler», osv. Statens pensjonskasse mener at dette må inngå i bestemmelsen i forslaget til § 34 fjerde ledd tredje setning slik at det fremgår hva det siktes til med formuleringen «Den andelen som omgjøres, …».

Hvis forslaget til § 35 første og andre ledd skal gjenspeile teksten i høringsnotatets punkt 7.2 og 7.3, synes det som om henvisning til «kapittel 5» i både § 35 første og andre ledd i det ene leddet skal være «kapittel 5a».

De forannevnte forslag til endringer i lov om Statens pensjonskasse må i så fall gis virkning også for forslagene til endringene i lovene om pensjonsordning for apotekvirksomhet og pensjonsordning for sykepleiere.