Høringssvar fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

Dato: 13.12.2019

Vi viser til høringsnotat datert 17. september 2019 med forslag om utfasing av ektefelletillegg og barnetillegg til alderspensjon. Merknader fra Arbeids- og velferdsdirektoratet følger nedenfor.

Vurderte alternativer for avvikling

I høringsnotatet omtales tre alternative måter å avvikle forsørgingstillegget på. Departementet foreslår alternativ B som innebærer at forsørgingstillegget utfases gradvis ved at både ektefelletillegget og barnetillegget gis fullt ut til og med 2023, og deretter trappes gradvis ned fra 2024 til det er fullt utfaset fra og med 2027.

En brå overgang fra fullt til intet tillegg, fra en måned til en annen, kan bli krevende for den enkelte mottaker av forsørgingstillegget. Av de forslåtte alternativene for utfasing mener direktoratet at en gradvis nedtrapping er å foretrekke, da dette vil gi den enkelte mottaker tid til å tilpasse seg endringen.

I tilfeller der en person med uføretrygd med barnetillegg går over på alderspensjon etter 2020 vil imidlertid overgangen kunne bli brå, fordi det fra 2021 ikke skal innvilges barnetillegg til alderspensjon fra folketrygden.

Administrative konsekvenser

Det følger av foreslått ordlyd i folketrygdloven § 3-25 første ledd andre punkt at barnetillegg bare skal ytes hvis krav er satt fram før 1. januar 2021.

Direktoratet foreslår at virkningstidspunktet skal være avgjørende for om det kan innvilges nye barnetillegg, det vil si at barnetillegg bare kan innvilges hvis virkningstidspunktet er før 2021. Det vil gi en teknisk enklere løsning i IT-systemene. Til orientering er det dette som er lagt til grunn da direktoratet estimerte de administrative kostnadene ved gjennomføringen. Hvis søknadstidspunktet skal være avgjørende vil dette kunne påvirke estimatet for kostnader ved gjennomføringen av de foreslåtte endringene.

Utkast til lovendringer

Forslag til nytt andre punkt i § 3-25 første ledd har følgende ordlyd: «Barnetillegg ytes bare i de tilfeller krav er satt fram før 1. januar 2021.»

Det følger av samlet vurdering i høringsnotatet punkt 8 og av merknader til endringene i folketrygdloven § 3-25 at det ikke skal innvilges barnetillegg fra 2021.

Vi forstår det som at det ikke skal være mulig å sette frem krav om barnetillegg med virkning fra 2021. Ordlyden i forslaget til § 3-25 kan imidlertid leses som at det kan framsettes krav om barnetillegg i desember 2019, med virkning fra januar 2021. Dette kan for eksempel være aktuelt i tilfeller der barnet det søkes om barnetillegg for er født i desember 2020. Vi foreslår at det presiseres i loven at det ikke kan gis barnetillegg med virkning fra 2021.

Øvrige kommentarer

I 3.1 første avsnitt fjerde setning foreslår vi følgende formulering: «Ektefelletillegg kan bli redusert eller falle bort dersom alderspensjonistens inntekt overstiger et fribeløp.»

I punkt 3.4 første avsnitt foreslår vi at det presiseres at det ikke ytes ektefelletillegg hvis ektefellen har inntekt over 1 G, mottar uføretrygd eller alderspensjon, eller har rett til full alderspensjon uten å ha tatt den ut, samt at det ikke ytes barnetillegg hvis barnet har inntekt større enn 1 G.

I punkt 5.2 andre avsnitt foreslår vi at det presiseres at de to siste setningene gjelder behovsprøving av supplerende stønad i tilfeller der begge ektefeller har fylt 67 år. I siste setning foreslås det følgende presisering (uthevet): «Dette betyr at hver av ektefellene/samboerne kan motta ytelser på nivå med minste pensjonsnivå med ordinær sats uten at det gjøres fradrag i den supplerende stønaden til den andre ektefellen