Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Dato: 11.12.2019

Det vises til Arbeids- og sosialdepartementets (ASDs) brev av 17. september 2019 med ref 19/2841.

Utenriksdepartementet (UD) har følgende merknad:

Det fremgår avhøringsnotatets punkt 5.1 at

«Da folketrygden ble innført var kvinner i stor grad hjemmeværende og husholdningen var basert på én inntekt. I dag er hovedregelen at husholdninger med to voksne også har to yrkesaktive»

Dette er realiteten også for ansatte i utenrikstjenesten og deres ektefeller. Ektefelle som oppholder seg sammen med utenrikstjenestemann må være forsørget av denne for å oppebære sitt pliktige medlemskap i folketrygden, jf. folketrygdloven § 2-5, annet ledd.

Bestemmelsens vilkår om å være forsørget synes utdatert, og ikke i tråd med arbeidslinja.

Utenriksdepartementet ber Arbeids- og sosialdepartementet om å vurdere endringer slik at folketrygdloven ikke er til hinder for at disse ektefellene kan forsørge seg selv og følgelig ikke tape egen pensjonsopptjening under oppholdet ute.