Høringssvar fra Nordland eldreråd

Dato: 04.12.2019

Forslagene i høringsnotatet bygger på at arbeid, egen inntekt og opptjening av egen pensjon skal være førstevalget.

Det at mange står lenge i arbeidslivet er også noe vi som nasjon er avhengig av.

Samtlige 3 vurderte alternativer vil gi fall i inntektene for enkeltpersoner. Gjennomsnittlig utbetaling av forsørgertillegg utgjør kr. 2.800 pr. måned mens barnetillegget utgjør kr.3.600 pr. måned.

Dette vil bidra til at de som kan det, vil skaffe seg egen inntekt og arbeid.

Det er imidlertid viktig at bortfallet av forsørgertillegg for personer som ikke kan forsørge seg selv gjennom arbeid eller alderspensjon, må erstattes av andre eksisterende ytelser.

Hvilke ytelser som kan bli aktuelle bør presiseres nærmere.

Det er likedan viktig at bortfallet av forsørgertillegg ikke skjer brått. I alternativ B skjer nedtrappingen over tre år ( 2024-2027)

Det er viktig at man i de nærmeste år før nedtrapping informerer den enkelte mottager skikkelig om hva konsekvensene blir for vedkommende.

Nordland eldreråd støtter forslaget til utfasing av forsørgertillegg til alderspensjonen i folketrygden.

For å unngå en for brå overgang, anbefaler vi at alternativ B blir valgt med utfasing over 3 år.