Høringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Dato: 11.12.2019

Høring – Forslag til utfasing av forsørgertillegg til alderspensjon i folketrygden

FFO har gjennomgått høringsnotatet, og vi vil med dette komme med en kortfattet merknad til regjeringens forslag til utfasing av forsørgertillegg til alderspensjon i folketrygden.

Barnetillegget til alderspensjon må ikke fases ut med 1963-kullet

FFO ser det forholdsvis uproblematisk å foreta endringer i alderspensjonsordningen knyttet til forsørgingstillegg for ektefelle. Det er i dagens samfunn naturlig at alderspensjonen er individbasert og ikke knyttet til forsørgeransvar for en annen voksen person, selv om man er gift. Det må hellers satses på gode individuelle pensjonsvilkår for både kvinner og menn.

Vi mener derimot at tiden ikke er inne for å fase ut barnetillegget til alderspensjon i folketrygden. Det behovsprøvde barnetillegget som inntektsprøves mot mottakers og barnets inntekt må videreføres, slik at årskull født senere enn 1963-kullet også kan få rett på barnetillegg.

Selv om det er svært få som fyller vilkårene for barnetillegg, og det generelt et færre personer som forsørger barn når de er alderspensjonister – så vil det være usosialt å fjerne denne tilleggsinntekten til disse husholdningene. Pensjonssystemet bør være med å sikre at alderspensjonister er i stand til å forsørge egne barn på en god måte. Vi mener det må gå fint å beholde det behovsprøvde barnetillegget i alderspensjonen, samtidig som regjeringen satser på eksisterende ytelser som sosialhjelp og bostøtte, innrettet mot lavinntektsfamilier.

FFO går derfor imot departementets lovforslag i alternativ A, B og C knyttet til barnetillegg. Vi ber departementet beholde dagens bestemmelse knyttet til retten til barnetillegg i alderspensjon jf. folketrygdloven § 3-25 og § 3-26, for alle årskull også født etter 1963.

Med vennlig hilsen

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON