Høringssvar fra Thorleif Berthelsen

Dato: 19.09.2019

Disse kuttene kommer etter at regjeringen også tidligere har kommet med kutt som rammer uføre og pensjonister.

• Regjeringen har strammet inn på kriteriene for Arbeidsavklaringspenger (AAP). Det har skjøvet over 3000 personer over på sosialhjelp og skapt et stort rabalder med underskriftskampanjer og et stort Facebook-engasjement.

• Regjeringen har også sørget for en regelendring som gjør at uføretrygd og barnetillegg til sammen ikke kan utgjøre mer enn 95 prosent av inntekten man hadde før man ble ufør. Ifølge Nav rammes 2.030 personer av dette – rundt ti prosent av alle uføre som får barnetillegg.

• Flere uføre, og spesielt unge, mistet retten til bostøtte etter at uførereformen trådte i kraft i 2015. Det ble opprettet en kompensasjonsordning, men den var midlertidig og fanger kun opp dem som mottok bostøtte og uførepensjon før 2015.

• I 2017 kom det en innstramming fra Husbanken hvor man endret inntektsgrensen for bostøtte slik at flere fullt uføre falt utenfor ordningen. Siden 2011 er det 34.000 færre som mottar bostøtte.

• Feriepengene til arbeidsledige er fjernet helt og dagpengesatsene er redusert. Ledige som har gått ledige i mer enn ett år er skjermet for dette, men vedtaket innebærer et tap på rundt 30 000 kroner for hver enkelt.

• Arbeidstakere som blir frivillig ledige, må vente 12 uker på dagpenger. Før var det åtte uker.

NÅR SKAL KUTTENE OG ANGREPENE PÅ PENSJONISTER, UFØRE OG ALENEFORSØRGERE STANSE?!

HVORFOR SKAL DE PÅ BUNNEN AV SAMFUNNSPYRAMIDEN BETALE FOR KUTT I FORMUESKATT, SELSKAPSSKATT, FJERNING AV ARVEAVGIFT OG BOMPENGEKUTT (les bompengeforliket rett før valget 2019).

STOPP KUTT I FORSØRGERPENGENE!

Hilsen

Thorleif Berthelsen