Høringssvar fra Norske Finansanalytikeres Forening

Dato: 06.01.2021

Høring – gjennomføring av bankpakken mv

Det vises til høringsbrev av 15.10.2020 gjennomføring av bankpakken mv.

Våren 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i EUs kapitalkravsregelverk (CRR/CRD IV) og krisehåndteringsregelverk (BRRD) for banker, basert på anbefalinger fra Baselkomiteen for banktilsyn og forslag fra EU-kommisjonen. Endringene omtales samlet som «bankpakken» og består av CRR2-forordningen og CRD5-direktivet, som endrer kapitalkravsregelverket, samt endringer i krisehåndteringsdirektivet (BRRD2).

Regelverksendringene i bankpakken omfatter bl.a. minstekrav til uvektet kjernekapital-dekning («leverage ratio»), krav om stabil og langsiktig finansiering (NSFR), innsnevring av tilsynsmyndighetens mulighet for å fastsette pilar 2-krav for systemrisiko, og større fleksibilitet for nasjonale myndigheter til å gjennomføre tiltak for å håndtere ulike former for systemrisiko, herunder økte kapitalbufferkrav og minstekrav til risikovekting av utlån med pant i eiendom.

Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) støtter forslaget i sin hovedsak, men vil understreke viktigheten av at regelverk bør utformes mest mulig i tråd med internasjonale standarder og sikre harmonisering av regelverk og likeverdige konkurransevilkår. Dette vil være til nytte for finansnæringen i sin helhet.