Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringssvar fra Løten kommune

Sivilforsvarets framtid

Dato: 09.06.2017

Svartype: Med merknad

Formannskapet i Løten kommune behandlet høringen i sak 17/824 den 7.juni og vedtok følgende uttalelse:

Løten kommune ser med bekymring på dagens utvikling i sivilforsvaret.  Sivilforsvaret er en viktig del av den nasjonale infrastrukturen samfunnet må opprettholde og styrke. Løten kommune ser i sin overordnede beredskapsplan Sivilforsvaret som en viktig samarbeidspartner ved større og langvarige kriser, og kommunen har etablert kontakt med Hedmark sivilforsvarsdistrikt i den forbindelse. Sivilbefolkningen må generelt kunne stole på at det offentlige også i fremtiden har en etablert kriseberedskap som kan bistå ved større lokale, regionale og nasjonale kriser. Konseptutredningen fra DSB konkluderer med at om ikke sivilforsvaret styrkes materielt og økonomisk, vil organisasjonen ikke være i stand til å utføre det oppdraget som en forventer i dag.

«I realiteten vil en videreføring av dagens sivilforsvar medføre en gradvis reduksjon av operative kapasiteter i løpet av perioden» (utredning, kap 11,1)

Rapporten drøfter også de klima- og samfunnsmessige endringene som er under utvikling, med mer ustabilt klima, større sosial ustabilitet og økt folkevandring/migrasjon.                                                                         Hvis en forutsetter at Sivilforsvaret skal ha en sentral rolle i fremtidens samfunnsberedskap, vil det ikke være nok bare å øke den ressursmessige innsatsen. Man må også se på sivilforsvarets organisasjonsmodell for å tilpasse denne til fremtidens behov. Ut fra alminnelig aksept om at endret klima og økt internasjonal politisk og samfunnsmessig ustabilitet har gitt økt sannsynlighet for at det vil oppstå flere og større kritiske hendelser og katastrofer, som igjen vil berøre store verdier og mange mennesker, må samfunnet ha en styrket beredskap som raskt kan rykke inn for skadebegrensning, redningsarbeid og etterarbeid.                                                                                                    Dette mener Løten kommune gjøres best gjennom økt grad av profesjonalisering med styrket befals- og mannskapsopplæring og kasernerte mannskapsstyrker basert på periodisk tjeneste, slik det foreslås i alternativ 2.

Rapporten konkluderer her med:
«Alternativ 2 dekker i langt større grad de behovene som fremkommer i behovsanalysen, og innebærer en økt kapasitet til å håndtere fremtidige hendelser innen klima/naturhendelser, store menneskemengder, rydding og gjenoppbygging/rehabilitering av kritisk infrastruktur» (utredning. Kap 11,2)

Sivilforsvaret er den eneste organisasjonen som i prinsippet har kapasitet til å vedlikeholde og mobilisere materiell og personell ved slike hendelser. Frivillige tjenester som Røde Kors ol. kan i stor grad bistå, men i en så kompleks verden, hvor større negative hendelser raskt får massive ringvirkninger for hele samfunnet, er det ikke akseptabelt at beredskapen skal baseres på frivillighet og dugnad.                                                                                                                                                             Løten kommune slutter seg til konklusjonen i rapporten som anbefaler alternativ 2, som igjen bygger på en vurdering av framtidas behov for sivil kriseberedskap.

Vedlegg

Til toppen