Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringssvar fra Drammen kommune

Konseptutredning Sivilforsvaret

Dato: 01.06.2017

Svartype: Med merknad

 

DRAMMEN KOMMUNE

Side 1 av 2

Saksprotokoll

Utvalg: Bystyret

Møtedato: 30.05.2017

Sak: 70/17

Arkivsak: 17/2340

Tittel: Saksprotokoll: Høringsuttalelse - konseptutredning Sivilforsvaret

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Drammen kommune slutter seg i all hovedsak til anbefalingene i Konseptutredning Sivilforsvaret og til uttalelsene fra Drammensregionens Brannvesen.

Konseptutredningen konkluderer med at alternativ 2 i utredningen, bør legges til grunn for den fremtidige innretningen på sivilforsvaret.Dette alternativet er tilpasset fremtidens samfunnsbehov og innebærer en betydelig styrking i forhold til dagens sivilforsvar, men foreslår å redusere antall tjenestesteder fra dagen 20 til 10.

Drammen kommune vil bemerke at det vil være avgjørende at antall tjenestesteder i landet opprettholdes som nå for å beholde den nærhet og det tette samarbeid med kommunene som Sivilforsvaret har. Dette er avgjørende for å få til godt samvirke i situasjoner når behovet er tilstede. Da er det vesentlig at aktørene har øvet sammen og kjenner hverandre fra "fredstid".

Sivilforsvaret er en viktig aktør i det kommunale beredskapsarbeidet og rådmannen slutter seg til anbefalingen, alternativ 2, som vil gi økte ressurser til utvikling av fremtidens Sivilforsvar. Sak 70/17

Side 2 av 2

 

Vedlegg

Til toppen