Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringssvar fra Gjøvik kommune

Høringsuttalelse fra Gjøvik kommune til Konseptutredningen for Sivilforsvaret

Dato: 06.06.2017

Svartype: Med merknad

Vedtak Gjøvik formannskapssak 67/31.95.2017:

Gjøvik kommune støtter konseptutredningens anbefaling om alternativ 2 – Tilpasset fremtidens behov. Med bakgrunn i risiko- og sårbarheter i kommunene ser vi behovet for en styrking av kompetansen for å møte disse utfordringene framover. Østre Toten kommune er vertskommune for Sivilforsvarets nasjonale kompetansesenter og kommunene i Gjøvikregionen er opptatt av at kompetansesenteret skal ha en framtidsrettet utvikling på Starum.

Egenvurderingen i vedlagt saksframlegg:

Gjøvik kommune støtter anbefalingene om alternativ 2 – Tilpasset fremtidens behov. Med bakgrunn i risiko- og sårbarheter i kommunene ser vi behovet for en styrking av kompetansen for å møte disse utfordringene framover. Østre Toten kommune er vertskommune for Sivilforsvarets nasjonale kompetansesenter og kommunene i Gjøvikregionen er opptatt av at kompetansesenteret skal ha en framtidsrettet utvikling på Starum.

Gjøvik kommune vil også vise til mulighetene som ligger på Starum til et samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner. I Gjøvik kommune er NTNU etablert med et sterkt miljø innenfor informasjonssikkerhet. Fagskolen Innlandet er også på Gjøvik. Høgskolen i Innlandet holder til på Lillehammer, Hamar og Rena.

Nasjonalt utdanningssenter innenfor samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB) er i dag på Heggedal i Asker. Gjøvik kommune vil med bakgrunn i det informasjonssikkerhetsmiljøet som finnes på Gjøvik med NTNU, Norsis og Center for Cyber and Information Security (CCIS), i tillegg til Cyberforsvaret på Lillehammer, be om at det ses nærmere på å legge denne utdanningen også til Starum. Dette vil gi gode synergier og styrking av kompetansemiljøer innenfor samfunnssikkerhet og beredskap.

I Oppland sivilforsvarsdistrikt gjennomføres det lokale kurs i kriseledelse, i tillegg til andre kurs. Gjøvik kommunes kriseledelse har deltatt på kurs i kriseledelse og dette ga god læring gjennom en praktisk tilnærming. Dette understøtter også behovet for at NUSB bør bli en del av kompetansemiljøet på Starum.

Behovsanalysen i konseptutredningen viser til at kommuner har en større forventning om Sivilforsvaret i framtiden skal kunne bistå innenfor det forebyggende beredskapsområdet. Dette støttes og det vises til trender og utviklingstrekk i konseptutredningen. Ved bortfall av kritisk infrastruktur vil Sivilforsvaret være en viktig ressurs for kommunene.

Utredningens behov for økt kompetanse og at dette bør integreres i et sivilt utdanningssystem støttes. Igjen vises det til aktuelle utdanningsinstitusjoner på Gjøvik NTNU og Høgskolen i Innlandet. Det er viktig at Sivilforsvaret skal være relevant, tidsriktig og svare på samfunnets behov for beredskap og beskyttelse. En vesentlig lengre utdanning, og nytt materiell gjør at Sivilforsvaret vil kunne løse flere og mer krevende oppgaver. Gjøvik kommune støtter at Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter på Starum skilles ut som en selvstendig enhet med navnet «Sivilforsvarets kurs- og kompetansesenter». Dagens samlokalisering på Starum må videreføres slik at det gir god helhet og gjensidig læring.

I konseptutredningen vises det til egen utredning som pågår på Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) om sivile beskyttelsestiltak (eksempel tilfluktsrom og varsling). Denne rapporten foreligger ikke, og det gis derfor ingen videre kommentar om behovet for sivile beskyttelsestiltak i dette høringssvaret.

Vedlegg

Til toppen